Abertawe Amdanom ni

SWYDDOG CYSWLLT TEULUOEDD

Andrea Hill-Jones yw’r Swyddog Cyswllt Teuluoedd ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Abertawe. Prif swyddogaeth Andrea yw cefnogi rhieni a gofalwyr plant sy’n mynd drwy Asesiad Statudol. Mae’n gweithio ar draws Dinas a Sir Abertawe gan wneud ymweliadau cartref er mwyn egluro’r broses. Bydd hefyd yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gan rieni neu ofalwyr ynglŷn ag addysg eu plentyn ac yn cynorthwyo o ran cwblhau unrhyw ddogfennau sy’n ymwneud â’r broses.

Mae gan Andrea wybodaeth helaeth ynglŷn â’r ddarpariaeth sydd ar gael i blant sydd ag anghenion ychwanegol yn Abertawe.

Mae Andrea yn fan cyswllt ac yn ffynhonnell gwybodaeth. Mae ganddi brofiad o weithio gyda rhieni ac asiantaethau eraill i ddatrys problemau ac i sicrhau canlyniadau boddhaol er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol.

Gallwch gysylltu ag Andrea Hill-Jones ar 01792 637541 neu ALNU@swansea.gov.uk

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru’n darparu gwybodaeth a chyngor annibynnol yn rhad ac am ddim i rieni plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae SNAP Cymru’n hybu gweithio partneriaeth effeithiol ac yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod rhieni a phobl ifanc yn cymryd rhan weithgar mewn penderfyniadau ynglŷn â darpariaeth dysgu ychwanegol.

Mae gan SNAP Cymru Farc Ansawdd Arbenigwyr (SQM) sy’n golygu bod ein gwasanaeth yn gweithredu ar y safonau uchaf. Mae gweithwyr achos yn derbyn hyfforddiant cyfreithiol annibynnol o ansawdd da. Maent yn teimlo’n angerddol ynglŷn â helpu pobl i oresgyn rhwystrau, gan gynnig cefnogaeth ac arweiniad sy’n ateb anghenion teuluoedd.

Y nod allweddol yw ymyrryd yn gynnar er mwyn lleihau’r posibilrwydd o broblemau’n gwaethygu, yn enwedig drwy sicrhau cydweithrediad a phartneriaeth rhwng y teulu, yr ysgol a’r Awdurdod Lleol.

SNAP Cymru: Disgrifiad o’r gwasanaeth a gynigir:

  • Cefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (0 – 25)
  • Cyngor a chefnogaeth i rieni a gweithwyr proffesiynol trwy linell ffôn gymorth, taflenni ac ar ein gwefan.
  • Cyngor ar ddeddfwriaeth, polisi lleol a chenedlaethol ar draws Addysg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, asesiad ADY a darpariaeth, apeliadau a thribiwnlysoedd.
  • Cefnogaeth Gwaith Achos, Eiriolaeth Annibynnol a Chyfryngu a hwylusir gan gyfryngwyr achrededig.
  • Help i deuluoedd baratoi ar gyfer cyfarfodydd; cyfrannu at asesiadau ac adolygiadau; cyfranogi mewn penderfyniadau ac archwilio opsiynau; herio lle bo angen hynny.
  • Datrys anghytundebau

SNAP Cymru: Oriau agor

Dydd Llun – Dydd Gwener, 9.00yb – 4.30yp (Apwyntiadau tu allan oriau swyddfa drwy drefniant)

Llinell gymorth am ddim: 0808 801 0608

Gwefan: www.snapcymru.org

Facebook: www.facebook.com/SNAPCymru

E-bost: enquiries@snapcymru.org

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael a Ddydd Llun I Ddydd Gwener rhwng
9:00 yb a 5:00 yp.
01792 637541

Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau yn Abertawe sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion mwy cymhleth, gan gynnwys Canolfannau Adnoddau Dysgu (CAD) ac ysgolion arbennig.

Mynediad at Wasanaethau Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau arbenigol eraill sydd ar gael yn Abertawe, gan gynnwys cefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau, nam ar eu clyw neu ar eu golwg, neu anawsterau dysgu penodol.

Datrys Pryderon

Mae gan rieni a gofalwyr rôl bwysig yn y bartneriaeth rhwng ysgolion a gweithwyr proffesiynol a’u plentyn/person ifanc. Gellir datrys llawer o broblemau’n anffurfiol drwy siarad â’r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhannu eich pryderon. Mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad ar wahanol fathau o bryderon, a’ch hawliau i gael gwrandawiad.