Castell-nedd Port Talbot Amdanom ni

Mae Castell-nedd Post Talbot wedi ymrwymo i gydweithio â Rhieni a Gofalwyr er mwyn helpu i sicrhau’r deilliannau gorau posibl i bob plentyn, yn enwedig y rhai hynny sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Castell-nedd Port Talbot yma i helpu Rhieni a Gofalwyr drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth ac arweiniad er mwyn eu helpu i wneud penderfyniadau doeth ynglŷn ag addysg eu plant.

Mae’n bosibl i Rieni a Gofalwyr ofyn am gyngor gan yr ystod o staff cymorth y Gwasanaeth Cynhwysiant sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd, plant a lleoliadau ysgol, gan gynnwys lleoliadau prif ffrwd ac arbenigol. Mae staff cymorth y Gwasanaeth Cynhwysiant yn cynnwys staff Llesiant ac Ymddygiad, Seicolegwyr Addysgol, Athrawon Arbenigol, Swyddogion Lles Addysg, Therapyddion Iaith a Lleferydd a Therapyddion Galwedigaethol yn ogystal â Swyddogion Cyswllt Rhieni a Gweithwyr Allweddol Pontio.

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, rydym yn anelu at ddatrys unrhyw anghytundebau drwy gydweithio gyda Rhieni a Gofalwyr yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, rydym hefyd yn comisiynu gwasanaethau gan SNAP Cymru sy’n gallu darparu cyngor a chefnogaeth ddiduedd yn ogystal â gwasanaethau cyfryngol yn ôl yr angen. (Gweler isod).

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng

9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01639 763158

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â’r broses Asesu Statudol, Datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig neu leoliad, cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNST) ar 01639 763158 neu e-bostio: ALNST@npt.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau neu gwynion eraill, cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd ar 01639 763764 neu e-bostio: sfs@npt.gov.uk

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru’n darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni, plant a phobl ifanc sydd â, neu sydd efallai ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau.  Maent yn darparu’r gwasanaethau diduedd, cyfrinachol canlynol, yn rhad ac am ddim:

  • Llinell Gymorth Cyngor a Chefnogaeth
  • Gwaith Achos Arbenigol
  • Eiriolaeth Annibynnol Arbenigol
  • Osgoi a Datrys Anghytundeb

Mae gwybodaeth berthnasol gan gynnwys taflenni manwl a Chwestiynau a Ofynnir yn Aml ar eu gwefan

Gallwch hefyd ffonio neu e-bostio drwy eu gwasanaeth llinell gymorth.  Mae’r llinell wybodaeth a chyngor ar gael o Ddydd Llun – Dydd Gwener 9.30 yb – 4.30 yp. Ffoniwch 0808 801 0608

Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau yng Nghastell-nedd Port Talbot sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion mwy cymhleth, gan gynnwys Canolfannau Adnoddau Dysgu (CAD) ac ysgolion arbennig.

Mynediad at Wasanaethau Arbenigol

Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hychwanegu i ran hon y wefan cyn bo hir. Diolch i chi am ymweld â gwefan y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni.

Datrys Pryderon

Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hychwanegu i ran hon y wefan cyn bo hir. Diolch i chi am ymweld â gwefan y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni.