Powys Amdanom ni

Mae arferion cynhwysol wrth wraidd popeth yr ydym yn ceisio’i gyflawni yn Adran ADY a Chynhwysiant Powys. Rydym yn deall fod angen i’r holl bartneriaid dan sylw weithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau cynhwysiant. Rydym hefyd yn deall y gall ceisio cael y cyngor a’r gefnogaeth orau ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol eich plentyn fod yn amser emosiynol a llawn straen; gall gynnwys nifer o weithwyr proffesiynol o addysg, iechyd a gwasanaethau plant i enwi dim ond rhai, a gall hynny fod yn anodd. Ein dymuniad yw bod teuluoedd yn gallu cael gafael ar wybodaeth, cyngor ac arweiniad ynglŷn ag Anghenion Dysgu Ychwanegol eu plant a’u Pobl Ifanc. Mae’n hanfodol i ni ein bod yn gwrando ar, ac yn ystyried safbwyntiau plant (lle bo hynny’n briodol), pobl ifanc a theuluoedd. Weithiau, mae angen help, cefnogaeth ac arweiniad ar blant, pobl ifanc a theuluoedd er mwyn sicrhau hyn. Rydym yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad mewn sawl ffordd er mwyn gwenud hyn.

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael a Ddydd Llun I Ddydd Gwener rhwng
9:00 yb a 5:00 yp.
01597 826437

Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau ym Mhowys sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion mwy cymhleth, gan gynnwys Canolfannau Adnoddau Dysgu (CAD) ac ysgolion arbennig.

Mynediad at Wasanaethau Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau arbenigol eraill sydd ar gael ym Mhowys, gan gynnwys cefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau, nam ar eu clyw neu ar eu golwg, neu anawsterau dysgu penodol.

Datrys Pryderon

Os ydych yn pryderu am y cynnydd y mae’ch plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, mae’n bwysig siarad ag athro eich plentyn neu’ch Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Darllenwch fwy am sut i ddatrys pryderon.