Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro

Mae Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro yma i helpu rhieni a gofalwyr plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy roi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth. Rydym yn darparu gwasanaeth a diduedd yn rhad ac am ddim i holl rieni a gofalwyr plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn Sir Benfro.

Gall ein tîm o Weithwyr Cymorth Cynhwysiant, sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd, lleoliadau blynyddoedd cynnar ac ysgolion ledled rhannau gogledd, de a chanol y sir, gynnig y cyngor, yr wybodaeth a’r cyfarwyddyd sydd eu hangen arnoch er mwyn i chi wneud y dewisiadau iawn ar gyfer eich plentyn.

Hefyd, mae swyddog ar gael i gefnogi llais y plentyn wrth benderfynu ynglŷn â’u darpariaeth arbenigol. Cynigir cefnogaeth hefyd i deuluoedd trwy linell gymorth neu’r wefan hon sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor i rieni.

Mae’r Gwasanaethau a Gynigir Gennym yn Cynnwys

  • Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ddiduedd a chywir.
  • Rhywun i wrando ar deuluoedd a thrafod pethau.
  • Help i gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau cymorth.
  • Cymorth ymarferol wrth ddelio â llythyrau, llenwi ffurflenni a deall adroddiadau proffesiynol.
  • Cefnogaeth barhaus ar adegau anodd.
  • Cymorth er mwyn gwneud penderfyniadau deallus ynglŷn ag ysgol a lleoliadau addysgol eraill a darpariaeth gan iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau eraill.
  • Cymorth ar gyfer cynnal cysylltiadau gwaith da gyda gweithwyr proffesiynol perthnasol.
  • Cymorth wrth ddatblygu arferion gwaith da gyda rhieni/gofalwyr.
  • Helpu teuluoedd i chwarae rhan weithgar a gwerthfawr yn addysg a datblygiad eu plentyn – rhoi llais i deuluoedd.

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael a Ddydd Llun I Ddydd Gwener rhwng
9:00 yb a 5:00 yp.
01437 776354

Eich Gweithwyr Rhanbarthol

De Sir Benfro – Joanne Harding

Gogledd Sir Benfro – Sophie Colnet

Canol Sir Benfro – Sarah Pocock

Digwyddiadau 

Gweler y dolenni isod am y newyddion diweddaraf am wasanaethau yn Sir Benfro a chan Lywodraeth Cymru, sy’n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol 

Mae manylion gweithdai, hyfforddiant, cynadleddau a grwpiau cefnogi i rieni yn yr ardal leol wedi’u rhestru isod. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro ar 01437 776354 neu pps@pembrokeshire.gov.uk.

Gweithdy a Sesiwn Galw Heibio i Rieni – Dyslecsia (Cliciwch yma)

Dyddiadau Gweithdai a Sesiynau Galw Heibio i Rieni (TAPPAS) Tymor yr Haf (Cliciwch yma)

Grwp Rhwydweithio Rhieni – Tymor yr Haf (Cliciwch yma)

Canfod ADY ac Ymyrryd yn Gynnar: Prawf Sgrinio Dyslecsia i Rieni a Gofalwyr (Cliciwch yma)

Eich Tîm Cefnogi Ysgol Lleol

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Lleoliad (TAPPAS) yn grŵp o weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi clwstwr o ysgolion a theuluoedd plant sydd ag ADY.  Mae’r tîm o’r Gwasanaeth Cynhwysiant yn cynnwys seicolegydd addysgol, athrawon arbenigol, therapydd lleferydd ac iaith yn ogystal â staff cymorth i blant sydd ag anghenion ychwanegol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich tîm TAPPAS lleol.

Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau yn Sir Benfro sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion mwy cymhleth, gan gynnwys Canolfannau Adnoddau Dysgu (CAD) ac ysgolion arbennig.

Mynediad at Wasanaethau Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau arbenigol eraill sydd ar gael yn Sir Benfro, gan gynnwys cefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau, nam ar eu clyw neu ar eu golwg, neu anawsterau dysgu penodol.

Datrys Pryderon

Os ydych yn pryderu am y cynnydd y mae’ch plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, mae’n bwysig siarad ag athro eich plentyn neu’ch Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Darllenwch fwy am sut i ddatrys pryderon.