Sir Gaerfyrddin Amdanom ni

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Rydym yn darparu cefnogaeth a chyngor i rieni sydd â phlant sydd ag ADY. Rydym yn darparu gwybodaeth gywir a diduedd am ystod o opsiynau sydd ar gael i rieni a gofalwyr. Nid ydym yn ‘cymryd ochr’. Rydym yn helpu rhieni i wneud penderfyniadau gwybodus am addysg eu plentyn. Pan fydd rhieni eisiau cefnogwr rhiant annibynnol, bydd y gwasanaeth yn darparu un.

Gall rhieni gymryd rhan yn y bartneriaeth hon trwy:

  • Siarad gyda Phennaeth neu CADY eu hysgol leol a fydd yn gallu rhoi manylion cyswllt y gwasanaeth partneriaeth rhieni lleol
  • Cysylltu â Swyddogion Cyswllt Teulu ADY
  • Neu, drwy gysylltu â SNAP Cymru

Mae ein gwasanaethau ar gyfer Cynhwysiant (Addysg) ac Anableddau (Gofal Cymdeithasol), yn cydweithio er mwyn darparu gwell gwasanaethau i blant a’u teuluoedd. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda rhieni er mwyn i ni allu gweithio mewn partneriaeth. Pan fo gan blant a phobl ifanc anhawster dysgu sylweddol ac anghenion cymhleth, gallant hwy a’u teulu gael cefnogaeth gan weithiwr allweddol yn y Tîm Anableddau Plant.

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i

ddydd Gwener rhwng 9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01267 246466

Eich Tîm Cefnogi Ysgolion Lleol

Mae tîm o weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi ysgolion a theuluoedd plant sydd ag ADY. Mae’n cynnwys athrawon ymgynghorol, seicolegwyr addysgol a phlant, gwasanaeth nam ar y synhwyrau, cynorthwywyr addysgu iaith a lleferydd arbenigol, athrawon allgymorth, tîm cefnogi ymddygiad cymunedol (BSCT), Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS), Addysg Ddewisol Gartref (EHE), Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MEAS) a Gwasanaeth Sipsiwn-Teithwyr.

Ar gyfer gwasanaethau cefnogi eraill, gweler y cysylltiadau defnyddiol isod:-

Tîm o Amgylch y Teulu Sir Gaerfyrddin

Ffôn: 01267 246555

E-bost:  TAF@carmarthenshire.gov.uk

Gwasanaeth Lles Addysg Sir Gaerfyrddin

Ffôn: 01267 246531

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Ffôn: 01267 246555

E-bost:  ChildrenInfo@carmarthenshire.gov.uk

Bwrdd Diogelu Plant Lleol Sir Gaerfyrddin

Ffôn: 01267 246544

E-bost:  sjplant@carmarthenshire.gov.uk

Am gysylltiadau defnyddiol eraill, cliciwch yma.

Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau yn Sir Gaerfyrddin sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion mwy cymhleth, gan gynnwys Canolfannau Adnoddau Dysgu (CAD) ac ysgolion arbennig.

Mynediad at Wasanaethau Arbenigol

Gwybodaeth am wasanaethau arbenigol eraill sydd ar gael yn Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys cefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau, nam ar eu clyw neu ar eu golwg, neu anawsterau dysgu penodol.

Datrys Pryderon

Os ydych yn pryderu am y cynnydd y mae’ch plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, mae’n bwysig siarad ag athro eich plentyn neu’ch Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Darllenwch fwy am sut i ddatrys pryderon.