Awdurdod Lleol Abertawe

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng

9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01792 637541

Darpariaeth Arbenigol

Yn Abertawe, ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion mwy cymhleth, mae lleoliad arbenigol mewn Cyfleuster Dysgu Arbenigol (STF) neu Ysgol Arbennig yn darparu gofal cofleidiol a chefnogaeth addysgol er mwyn sicrhau bod y plant yn cyflawni hyd eithaf eu gallu.

 

Am ragor o wybodaeth ynghylch Cyfleusterau Dysgu Arbenigol (STF) neu Ysgolion Arbennig, cliciwch y ddolen yma.

Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol

Beth yw’r Gwasanaeth ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad yn cynnig cyngor i ysgolion ledled Abertawe, ac i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda disgyblion sydd ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys yr Athrawon Cefnogi Ymddygiad Arbenigol (BST) a Chynorthwywyr Cefnogi, yn gweithio o fewn clystyrau o ysgolion. Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth ymarferol i staff ysgol ar gyfer disgyblion sy’n arddangos anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Mae Athrawon Cefnogi Ymddygiad hefyd yn darparu hyfforddiant mewn ysgolion, a lle bo angen hynny, yn gweithio’n uniongyrchol gyda grwpiau o blant neu blant unigol. Er enghraifft, darparu cyngor ynghylch disgybl penodol, neu ddarparu cefnogaeth i ddatblygu strategaethau er mwyn hybu ymddygiad cadarnhaol neu reoli ymddygiad heriol.

Mae Athrawon Cefnogi Ymddygiad hefyd yn darparu hyfforddiant yn y Ganolfan i staff o Ysgolion Abertawe fel rhan o’r ddarpariaeth gefnogi ehangach i ysgolion ar gyfer diwallu anghenion disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol neu Ymddygiadol.

Darpariaeth Half-Way House

Mae Half-Way House yn cynnwys tîm o staff dysgu a chefnogi sy’n gallu darparu cefnogaeth i ysgolion yn Abertawe er mwyn galluogi disgyblion sydd ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol neu Ymddygiadol sydd mewn perygl o fod angen Addysg Heblaw yn yr Ysgol er mwyn integreiddio neu ail-integreiddio’n llwyddiannus. Mae’r ddarpariaeth hefyd yn cefnogi disgyblion sy’n mynychu Uned Cyfeirio Disgyblion, wrth iddynt ail-integreiddio fel rhan o broses dychwelyd i ddarpariaeth brif ffrwd.

Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe (PRU)

Mae Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe’n cynnwys 4 adran sy’n darparu ar gyfer ystod o ddisgyblion sydd ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol neu Ymddygiadol (SEBD):

 • Canolfan Addysg Arfryn – darparu cefnogaeth i ddisgyblion o’r Cyfnod Sylfaen hyd ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 sydd wedi cael trafferth i ymdopi mewn darpariaeth ysgol brif ffrwd oherwydd eu hanawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol. Nod y Ganolfan yw arfogi’r disgyblion gyda’r sgiliau angenrheidiol er mwyn eu galluogi i ail-integreiddio wrth ddychwelyd i’w hysgolion prif ffrwd.
 • Canolfan Addysg Step-Ahead – darparu amgylchedd cefnogol a chefnogaeth sensitif i ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 sydd ag anawsterau cymdeithasol ac emosiynol, ac sy’n dangos lefelau uchel o orbryder. Yn ogystal â’r ddarpariaeth yn y ganolfan i ddisgyblion, mae Step-Ahead hefyd yn darparu gwasanaeth allgymorth i ddisgyblion sydd â lefel uchel o anghenion.
 • Canolfan Addysg CA4 darparu cefnogaeth i ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4, sydd wedi cael anhawster i ymdopi â darpariaeth ysgol brif ffrwd o ganlyniad i’w Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol. Nod y Ganolfan yw arfogi’r disgyblion gyda’r sgiliau angenrheidiol er mwyn eu galluogi i symud ymlaen yn llwyddiannus i addysg bellach neu gyflogaeth ar ôl gadael yr ysgol.
 • EOTAS Pathways– darparu cefnogaeth i ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4 drwy ddarparu hyfforddiant yn y ganolfan a dewis o gyfleoedd galwedigaethol. Nod y Ganolfan yw arfogi’r disgyblion gyda’r sgiliau angenrheidiol i’w galluogi i symud ymlaen yn llwyddiannus i addysg bellach neu gyflogaeth ar ôl gadael ysgol.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth?  Gyda phwy y dylid cysylltu?

Caiff plant eu cyfeirio at Half-Way House ac Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe gan Banel EOTAS Abertawe – Bydd ysgolion y disgyblion yn eu cyfeirio mewn trafodaeth gyda’r Pennaeth, Pennaeth Blwyddyn neu Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY), y rhieni a’r disgybl.

Anghenion Corfforol a Chymhleth

Beth yw’r Gwasanaeth ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth Anghenion Corfforol a Chymhleth yn darparu Athro Arbenigol sy’n gweithio gyda phlant a’u teuluoedd, ysgolion a gweithwyr proffesiynol Iechyd er mwyn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn yr ysgol. Mae’r Athro Arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol a Chymhleth yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â chyflyrau corfforol a meddygol cymhleth. Yn achos mwyafrif y disgyblion sy’n derbyn y gwasanaeth hwn, mae lefelau’r ddarpariaeth wedi’u hamlinellu yn eu Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig a byddant yn derbyn y gefnogaeth honno mewn ysgolion prif ffrwd. Gellir gwneud atgyfeiriadau i’r gwasanaeth drwy broses panel mewn ymgynghoriad ag ysgol y disgybl pe ystyrir bod y disgybl yn cyflawni’r meini prawf ar gyfer y ddarpariaeth hon.

Mae cyswllt agos gyda’r ysgol ac ystod o Weithwyr Iechyd Proffesiynol yn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn yr ysgol. Mae’r Athro Arbenigol yn gallu cefnogi plant  a theuluoedd yn ystod cyfnod pontio i’r ysgol a hefyd rhwng gwahanol gyfnodau bywyd ysgol. Darperir hyfforddiant codi a chario hefyd, a rhoddir arweiniad ar anghenion gofal iechyd ac ysgrifennu asesiadau risg.

Gellir trafod pryderon pellach gyda:

Lyndsay Jenkins – Athro Arbenigol

E-bost: Lyndsay.Jenkins@swansea.gov.uk

Anawsterau Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Beth yw’r Gwasanaeth ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Tîm Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu (SLCT) yn darparu cefnogaeth ac yn cynnig cyngor ac arweiniad i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Abertawe ar gyfer plant a phobl ifanc 3-19 oed sydd ag anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu, gan gynnwys Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth (ASD). Cynigir y gwasanaeth i ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg.

O fewn y Tîm Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu, ceir athrawon arbenigol a chynorthwywyr dysgu arbenigol ar gyfer anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu ac Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth.  Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn rheoli atgyfeiriadau Gweithred gan yr Ysgol a Mwy (SA+) drwy broses atgyfeirio ‘Fforwm Cyfathrebu’ sy’n digwydd yn wythnosol. Mae hefyd yn cefnogi Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu mewn ysgolion a disgyblion sydd â Datganiad trwy ddarparu’r Gwasanaeth Nam Lleferydd a Sain (SSI) a’r gwasanaethau Anhwylder Iaith Ddatblygiadol (DLD).

Mae gan bob ysgol brif ffrwd athro iaith a lleferydd arbenigol dynodedig a mynediad i’r Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd. Mae’r Tîm Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu yn cynnig cyngor ac arweiniad i ysgolion cynradd ac uwchradd ar ddeunyddiau a ffyrdd y gallant eu defnyddio i gefnogi disgyblion sydd ag anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu ac ASD o fewn y cwricwlwm prif ffrwd. Mae yna hefyd gymorth i ddatblygu gallu ysgolion i reoli anghenion disgyblion gan ddefnyddio pecynnau Speech Link Multimedea a’r WellComm Toolkit i sgrinio ac adnabod disgyblion sydd mewn perygl o ddioddef oedi o ran iaith mewn lleoliadau Meithrin.

Mae’r athro ASD arbenigol yn gweithio fel rhan o Wasanaeth Allgymorth ASD mewn cydweithrediad ag Ysgol Arbennig Pen-y-Bryn er mwyn darparu cefnogaeth i ddisgyblion mewn ysgolion prif ffrwd sydd ag anawsterau dysgu cymhleth ac anghenion synhwyraidd ynghyd â diagnosis o ASD.

Caiff atgyfeiriadau newydd ar gyfer ASD ac ADHD eu gwneud drwy’r Llwybr Niwro-ddatblygiadol (ND Pathway) – llwybr bwrdd iechyd lleol sy’n gweithio gydag ysgolion i brosesu atgyfeiriadau. Cynhelir fforymau ar gyfer atgyfeiriadau newydd bob pythefnos i gynorthwyo ysgolion gyda’r broses hon, ac fe’u hysbysebir drwy Ddewislen Hyfforddiant ALNU Abertawe sy’n mynd i ysgolion yn dymhorol.

Caiff atgyfeiriadau cyn-ysgol eu gwneud drwy’r Tîm Therapi Iaith a Lleferydd Cyn-ysgol, fel rheol mewn cydweithrediad â Phaediatregyddion yn y Gymuned, lleoliadau Dechrau’n Deg neu gyswllt gydag Ymwelydd Iechyd. Mae hefyd yn bosibl i blant oed meithrin gael eu hatgyfeirio gan ysgolion os nad ydynt eisoes mewn cysylltiad â’r gwasanaeth.

Beth yw’r Gwasanaeth ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Caiff atgyfeiriadau eu gwneud drwy ysgol y plentyn mewn trafodaeth gyda’r Pennaeth neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Tîm Iaith a Lleferydd Prif ffrwd

Lucy Jones, Therapydd Iaith a Lleferydd
E-bost: Lucy.Jones@wales.nhs.uk

Huw Beynon, Uwch Athro Arbenigol – SLCT

E-bost: Huw.Beynon@swansea.gov.uk

Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD)

Claire Warlow, Athrawes Arbenigol 
E-bost: Claire.Warlow@swansea.gov.uk

Kathryn Ellis, SLT Arweiniol, Ysgolion

E-bost: Kathryn.Ellis@wales.nhs.uk

Tîm Cyn-ysgol

Sue Koziel, SLT Arweiniol – cyn-ysgol

E-bost: Sue.Koziel@wales.nhs.uk

Anghenion Synhwyraidd

Beth yw’r Gwasanaeth ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth Anghenion Synhwyraidd wedi’i rannu’n dri maes: Nam ar y Clyw/Byddar, Nam ar y Golwg/Dall ac Arbenigwyr Galluogi.

Mae’r Tîm Nam ar y Clyw a’r Tîm Nam ar y Golwg yn cynnwys Athrawon Arbenigol a Chynorthwywyr Dysgu Arbenigol ac mae’n darparu cefnogaeth i ddisgyblion 0-19 oed fel yr amlinellir mewn Datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig ac ar lefel Gweithred Ysgol a Mwy (SA+). Mae’r tîm hefyd yn cynnig hyfforddiant a chyngor i ysgolion er mwyn iddynt allu cynnig cefnogaeth a chyngor i rieni.

Yn achos canran uchel o ddisgyblion sy’n derbyn y gwasanaeth hwn, amlinellir lefelau’r ddarpariaeth yn eu Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig a rhoddir cefnogaeth iddynt mewn ysgol brif ffrwd.

Mae Arbenigwyr Galluogi hefyd yn cynnig cyngor ac arweiniad i ddisgyblion, teuluoedd ac ysgolion ar faterion hygyrchedd yn ymwneud â nam ar y golwg pan fydd disgyblion yn mynychu’r ysgol.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth?  Gyda phwy y dylid cysylltu?

Fel arfer, caiff plant eu hatgyfeirio gan weithwyr iechyd proffesiynol, er enghraifft, Paediatregwyr, Awdioleg neu Offthalmoleg. Mae rhieni, lleoliadau cyn-ysgol ac ysgolion yn gallu atgyfeirio at Iechyd trwy Feddygon Teulu, Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Ysgol ar gyfer asesiad. Mae modd i ysgolion gysylltu â holl feysydd y Gwasanaeth am gymorth, cyngor a hyfforddiant ar faterion synhwyraidd cyffredinol.

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Tricia Garland/Sarah Svensson – Athrawon Arbenigol ar gyfer Nam ar y Clyw/Byddardod.  

E-bost: Tricia.Garland@swansea.gov.uk

Shirley Francis/Liz Rolfe – Athrawon Arbenigol ar gyfer Nam ar y Golwg/Dall.

E-bost: Shirley.Francis@Swansea.gov.uk

Helen Thomas/Karen Hooper – Arbenigwyr Galluogi

E-bost: Helen.Thomas@swansea.gov.uk

Anawsterau Dysgu Penodol

Ar hyn o bryd, nid oes tîm arbenigol sy’n cefnogi’r anawsterau hyn, ond mae gwaith wedi’i wneud i gefnogi ysgolion i reoli anghenion disgyblion sydd ag anawsterau penodol gyda llythrennedd a rhifedd. Mae digwyddiadau hyfforddi, modiwlau hyfforddi ar-lein ac Ymarferwyr Arweiniol wedi cael eu defnyddio i ddatblygu gallu ysgolion i reoli anghenion y garfan hon o ddisgyblion.

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Alison Lane – Arbenigwr Perfformiad, ADY

E-bost: Alison Lane@swansea.gov.uk

Huw Beynon, Uwch Athro Arbenigol – SLCT

E-bost: Huw.Beynon@swansea.gov.uk

Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc yn Abertawe

Caiff Plant a Phobl Ifanc rhwng 5-25 sy’n byw yn Abertawe eu cefnogi’n dda gyda gwasanaethau cwnsela a therapi. Caiff y gwasanaethau eu cyflenwi gan The-Exchange ac maent ar gael i ysgolion drwy’r Sir ac yng nghanol dinas Abertawe. Y prif bwrpas yw cefnogi datblygiad gwytnwch seicolegol ac emosiynol yn y cleientiaid ifanc.

Mae gan bob Ysgol Uwchradd wasanaeth sefydlog yn yr ysgol, ac mae modd i unrhyw berson ifanc gael mynediad uniongyrchol ato. Mae’n bosibl hefyd i staff ysgol a rhieni gyfeirio pobl ifanc i’r gwasanaeth hwn. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio ffurflen gyfeirio ar-lein neu drwy ddefnyddio gwasanaeth “galw heibio” yr ysgol honno. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ond mae hefyd yn sicrhau bod y person ifanc yn ddiogel, ac rydym yn gweithio gyda’r ysgol i sicrhau bod y ddau beth hynny’n digwydd.

Caiff y gwasanaeth i Ysgolion Cynradd ei ddarparu mewn partneriaeth â Theuluoedd yn Gyntaf a daw cyfeiriadau gan y Pennaeth neu ar-lein. Mae’r gwasanaeth i blant oed Cynradd yn ymgynghori gyda’r teulu ac yn cynnwys y teulu fel rhan o’r ymyriad. Mae teuluoedd yn rhoi caniatâd ysgrifenedig i’r gefnogaeth i’w plentyn ac rydym bob amser yn awyddus i’w cynnwys yn y gefnogaeth barhaus sydd ei hangen ar eu plentyn.

Gall unrhyw berson ifanc ddewis derbyn y cwnsela yn ein swyddfa yn Abertawe, a dyma ble fydd y grŵp 18-25 yn cael eu gweld, yn ogystal â phobl ifanc 16+ sydd wedi gadael yr ysgol. Mae modd cysylltu â’r gwasanaeth drwy ffonio 01792 346323 neu ymweld â’n gwefan

Ar y wefan, mae modd cynnal sgwrs yn fyw a chael atebion am y gwasanaeth.

Anghenion Dysgu Cymhleth a Phenodol

Beth yw’r Gwasanaeth ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Athro Anghenion Dysgu Cymhleth a Phenodol yn cynnig cyngor ac arweiniad i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Abertawe ynghylch plant ac oedolion ifanc 3-19 oed sydd ag anghenion dysgu cymhleth.

Yn achos mwyafrif y disgyblion sy’n derbyn y gwasanaeth hwn, amlinellir lefelau’r ddarpariaeth yn eu Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig a rhoddir cefnogaeth iddynt mewn ysgol brif ffrwd. Gellir gwneud atgyfeiriadau i’r gwasanaeth drwy broses panel AAA mewn ymgynghoriad ag ysgol y disgybl os ystyrir bod y disgybl yn cyflawni’r meini prawf ar gyfer y ddarpariaeth hon. Caiff rhaglenni cymorth ar gyfer disgyblion eu datblygu a chaiff staff allweddol eu cefnogi i roi’r rhaglenni hyn ar waith.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth?  Gyda phwy y dylid cysylltu?

Caiff y cyfeiriadau eu gwneud drwy ysgol y plentyn, mewn trafodaeth gyda’r Pennaeth neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Lyndsay Jenkins – Athro Arbenigol, Anawsterau Dysgu Cymhleth a Phenodol

E-bost: Lyndsay.Jenkins@swansea.gov.uk

Asesiadau Statudol a Datganiadau AAA

Beth yw’r Gwasanaeth ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth Asesu Statudol yn gyfrifol am brosesu cais am asesiad ffurfiol, ac am fonitro/cynnal Datganiad AAA plentyn.

Lle bo hynny’n ymarferol, gwneir pob ymdrech i gyflenwi’r ddarpariaeth addysgol angenrheidiol i blentyn neu berson ifanc heb orfod llunio Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth?  Gyda phwy y dylid cysylltu?

Os ydych eisiau cefnogaeth ac arweiniad, dylid cysylltu yn gyntaf gyda Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Ysgol (CADY). Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gallu trefnu’r lefel briodol o gefnogaeth mewn partneriaeth â rhieni a gweithwyr proffesiynol allanol. Os yw Seicolegydd Addysgol cyswllt yr ysgol yn cynghori y dylid gwneud cais am asesiad statudol, yna bydd modd i’r ysgol neu’r rhieni gysylltu â:

Fraser Newbury (Arweinydd ADY)
E-bost: ALNU@Swansea.gov.uk

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Beth ydym ni’n ei wneud?

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysg Abertawe’n ymwneud â datblygiad, addysg, cyflawniad a llesiant plant a phobl ifanc. Mae aelodau’r tîm yn gweithio gyda staff sefydliadau cyn-ysgol, ysgolion a rhieni/gofalwyr, gan ddefnyddio seicoleg i gyflawni gwell canlyniadau i holl blant Abertawe trwy ymgynghori, cyngor a chefnogaeth arbenigol.

Defnyddir ymgynghori, arsylwi ac amrywiaeth o dechnegau asesu i gasglu gwybodaeth i helpu eraill – fel athrawon a rhieni – ddatrys problemau.

Mae’r Gwasanaeth yn:

 • darparu cefnogaeth mewn modd amserol a theg mewn ymgynghoriad ag ysgolion, rhieni/gofalwyr ac asiantaethau eraill.
 • gweithio’n gyfannol gydag ysgolion a theuluoedd er mwyn asesu anghenion plant a phobl ifanc yn nghyd-destun y teulu, yr ysgol a’r gymuned.
 • rhoi amser i staff ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth fel bod y gefnogaeth a ddarparwn yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn effeithiol.
 • gweithio mewn modd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn sicrhau bod plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn cael llais a’u bod ynghanol y broses gwneud penderfyniadau ynghylch eu bywydau.
 • defnyddio theori, gwybodaeth ac ymchwil seicolegol gyda phartneriaid er mwyn canfod y gwahaniaeth sy’n gwneud gwahaniaeth.
 • cyfrannu cyngor seicolegol at asesiad statudol plant dan Ddeddf Addysg 1996 a monitro cynnydd plant sydd ag anghenion addysgol arbennig.
 • cyfrannu at bolisïau a gweithdrefnau’r Awdurdod Lleol mewn perthynas â phob agwedd ar addysg a lles plant.

Sut ydym yn cyflenwi’r gwasanaethau hyn?

Caiff cyfarfodydd Ymgynghori, Cynllunio ac Adolygu mewn ysgolion eu defnyddio i benderfynu blaenoriaethau cyfranogiad Seicolegydd Addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc oed ysgol o fewn yr amser a ddyrennir i bob ysgol.

Caiff plant dan oed ysgol sydd efallai angen asesiad statudol pellach eu hadnabod gan y gwasanaeth Iechyd. Bydd plant dan oed ysgol yn cael eu gweld gartref a/neu mewn lleoliadau cyn-ysgol.

Bydd y tîm bob amser yn ceisio bod mor ymatebol â phosibl i bryderon rhieni. Os bydd rhieni’n cysylltu â seicolegydd addysgol, bydd y seicolegydd addysgol yn awgrymu ei fod/ei bod yn trafod y materion gyda’r staff priodol yn yr ysgol. Bydd y Seicolegydd Addysgol fel rheol yn dilyn hyn gyda’r ysgol yn ystod ymweliad dilynol.

Cysylltu â Ni:

Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Oystermouth, Abertawe, SA1 3SN

Helen Osborne – Uwch Seicolegydd Addysgol
E-bost: helen.osborne@swansea.gov.uk
Ffôn: 01792 636162

Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal

Pan fydd plentyn yn dechrau derbyn gofal, gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y disgybl yn gallu aros yn yr ysgol y mae ynddi ar hyn o bryd. Nid yw hyn bob amser yn bosibl, a bydd yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

Yn Abertawe, mae Tîm Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal (ELAC), sydd â’i swyddfa yn Nhŷ Cockett ,yn gallu darparu cefnogaeth i ddisgyblion mewn sawl ffordd.

Mae’r Tîm ELAC yn cynnwys Cydlynydd Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal a 4 Gweithiwr Prosiect sy’n gallu darparu cymorth a chefnogaeth i blant sy’n derbyn gofal o ran setlo os oes angen iddynt symud ysgol. Maent hefyd yn gallu darparu arweiniad a chefnogaeth pan fydd plentyn yn dechrau derbyn gofal, ond yn gallu aros yn eu hysgol. Mae’r Tîm yn gallu cynnig cefnogaeth un-i-un i bobl ifanc i’w helpu i oresgyn yr heriau y maent yn eu hwynebu. Gallant hefyd gysylltu â gofalwyr maeth, rhieni ac asiantaethau eraill sy’n cefnogi’r person ifanc a’r teulu.

Gellir cysylltu â Thîm ELAC drwy ffonio: (01792) 522946

Hefyd, mae gan pob ysgol Berson Dynodedig – athro’n aml ac weithiau’r Pennaeth, a fydd yn cefnogi’r person ifanc pan fyddant yn derbyn gofal. Pan fydd person yn derbyn gofal, mae’n rhaid iddo/iddi gael Cynllun Addysg Personol (CAP) o fewn 20 diwrnod ysgol o ddechrau derbyn gofal. Bydd y Person Dynodedig yn gyfrifol am lunio’r CAP a dylai’r person ifanc gael cynnig mewnbwn i’r CAP.  Mae’n rhaid i bob person ifanc sy’n derbyn gofal gael cyfarfod adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn, ac anogir yr holl bobl ifanc i fynychu’r cyfarfodydd adolygu, os nad am y cyfarfod cyfan, yna am ran ohono o leiaf. Dyma gyfle i gwrdd â’r holl bobl sy’n cefnogi’r person ifanc gyda’i gilydd; mae hefyd yn gyfle i sicrhau bod meddyliau ac anghenion y person ifanc yn cael ystyriaeth.

Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Mae’r Uned Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (EMAU) yn Abertawe’n wasanaeth addysg llywodraeth leol canolog sy’n anelu at godi safonau a mynd i’r afael â’r risg o dangyflawniad i ddisgyblion o gefndiroedd ethnig lleiafrifol, ac yn enwedig disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol (EAL). Mae gan EMAU dîm mawr o athrawon arbenigol a chynorthwywyr dysgu dwyieithog sy’n cefnogi ysgolion Abertawe gyda darpariaeth ar gyfer disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel Iaith Ychwanegol.

Prif rôl y cynorthwywyr dysgu dwyieithog yw darparu cefnogaeth yn y dosbarth ar gyfer disgyblion sydd yng nghyfnod cynnar dysgu Saesneg, gan gynnwys cyfieithu deunyddiau cwricwlaidd ac adnoddau. Rhyngddynt, mae’r cynorthwywyr dysgu yn siarad 10 iaith. Yn ogystal, mae cynorthwywyr dysgu dwyieithog yn cefnogi cysylltiadau gyda rhieni/gofalwyr yn y cartref o ddydd i ddydd, er enghraifft, drwy gyfieithu llythyron ysgol.

Darperir cefnogaeth athro arbenigol i ddysgwyr EAL a dargedir, ac y credir bod mwy o berygl iddynt dangyflawni yn ysgol. Mae gan yr athrawon arbenigol rôl allweddol hefyd o ran darparu cyngor, arweiniad a hyfforddiant i staff ysgol fel bod ysgolion yn gallu datblygu eu harbenigedd eu hunain wrth ateb anghenion penodol ac amrywiol dysgwyr ethnig lleiafrifol a dysgwyr EAL yn arbennig.

Caiff dysgwyr EAL sydd newydd gyrraedd eu cyfeirio at y gwasanaeth a’u hasesu gan athrawon arbenigol. Wedyn, darperir gwybodaeth berthnasol a strategaethau priodol i gefnogi’r disgybl i athrawon dosbarth. Ar adegau, mae’n bosibl hefyd y bydd cynorthwywyr dysgu dwyieithog yn cynnal asesiad iaith yn y cartref.

Mae’r gwasanaeth yn cydlynu gwasanaethau dehongli a chyfieithu ar gyfer y gwasanaeth addysg fel bod rhieni/gofalwyr plant o gefndir ethnig lleiafrifol yn gallu cyfranogi’n llawn yn addysg eu plant. Mae’r cynorthwywyr dysgu dwyieithog yn gweithredu fel dehonglwyr, ac os nad yw ieithoedd ar gael yn fewnol, defnyddir Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru (WITS).

Cysylltu:

Pam Cole, Pennaeth Uned, Uned Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (EMAU)

01792 637381    pam.cole@swansea.gov.uk

Addysg Ddewisol yn y Cartref

Nod Cyngor Abertawe yw darparu arweiniad i rieni sy’n ystyried neu sydd wedi penderfynu ar Addysg Ddewisol yn y Cartref i’w plant. Mae Cyngor Abertawe’n parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plant yn y cartref.

Yn ddiweddar mae Cyngor Abertawe wedi ffurfio’r Tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref (EHET) i gefnogi’r rhieni hyn.

Fel y nodir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, os yw plentyn wedi’i gofrestru mewn ysgol a bod y rhieni’n dymuno addysgu gartref, yna mae’n rhaid i’r rhieni gysylltu’n ysgrifenedig â’r ysgol a gofyn i’r ysgol ddileu enw’r plentyn oddi ar gofrestr yr ysgol.

Wedyn, bydd angen i’r ysgol gwblhau’r ffurflen gadael ar SIMs a fydd yn cynnwys manylion y disgybl. Mae’r ffurflen hefyd yn gofyn am wybodaeth am ADY neu unrhyw bryderon all fod ganddynt ynghylch y plentyn/teulu; hefyd os oes rhesymau neu bryderon y teimlant y gallent effeithio ar yr addysg. Byddai’r EHET yn gwerthfawrogi’n fawr petai’r ysgol yn cwblhau’r ffurflen yn llawn oherwydd byddai hynny’n sicrhau fod ganddynt yr holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn monitro bod cyrhaeddiad addysgol y plentyn yn briodol. Mae’r wybodaeth hefyd yn bwysig o ran diogelu.

Wedyn bydd angen anfon y ffurflen hon i’r tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref ynghyd â llythyr y rhieni i electivehomeeducation@swansea.gov.uk, o fewn deg diwrnod ysgol o ddyddiad derbyn y llythyr, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd y tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref yn anfon llythyr o gydnabyddiaeth i’r rhieni, yn cadarnhau y bydd y plentyn yn cael ei ddileu o gofrestr yr ysgol dan Reoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 o ddyddiad llythyr y rhieni. Bydd yr EHET yn cadarnhau hyn gyda’r ysgol.

Os yw rhiant yn dymuno addysgu plentyn sydd â Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig yn y cartref, bydd angen iddynt hefyd ysgrifennu at yr Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNU). Bydd y panel wedyn yn trafod y cais ac yn cytuno ar ba gamau i’w cymryd. Os yw’r panel yn cytuno gyda’r cais i addysgu’r plentyn yn y cartref, bydd yr ysgol wedyn gallu cwblhau’r ffurflen GADAEL a dileu’r plentyn o gofrestr yr ysgol.

Mae gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar addysg ddewisol yn y cartref i rieni yn nodi “Ni ddylai ysgol neu Awdurdod Lleol fyth annog rhieni i dynnu eu plentyn o’r ysgol” oherwydd bod modd camddehongli hynny fel gwaharddiad answyddogol. Os yw’r ysgol yn ymwybodol bod rhiant yn ystyried Addysg Ddewisol yn y Cartref, yna mae cyfle i’r ysgol fynd i’r afael ag unrhyw faterion sydd efallai’n peri i’r rhieni ddewis Addysg Ddewisol yn y Cartref, gyda golwg ar annog y rhiant i benderfynu bod y plentyn yn aros mewn ysgol brif ffrwd.

Er mwyn i ni allu cadw cofnodion cywir, byddem yn ddiolchgar petaech yn hysbysu’r tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref o unrhyw newid cyfeiriad yn ysgrifenedig neu dros y ffôn.  Gellir cysylltu â ni yn: Tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref,  Uned Cefnogi Ysgolion, Mynyddbach, Heol Ddu, Treboeth, Abertawe, SA5 7HP, ffôn 01792 771935 neu mewn e-bost.

Os na anfonir y wybodaeth i’r EHET, mae’n bosibl y daw’r plentyn yn Blentyn sy’n Colli Addysg (CME).

Darpariaeth Lles Sipsiwn-Teithwyr yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe’n ymwneud â’r Cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr drwy:  

 • Roi cefnogaeth gyfannol i deuluoedd er mwyn sicrhau a chynnal presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol tra bydd teuluoedd yn byw yn Abertawe. Mae hyn yn cynnwys cefnogi plant 0-25 oed mewn amrywiaeth o leoliadau h.y. Blynyddoedd cynnar, cyfnod sylfaen, ysgolion cynradd ac uwchradd, dysgu teuluol ac addysg bellach.
 • Hybu ac ymwneud â chydberthnasau positif o fewn ysgolion er mwyn diwallu anghenion Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn well, gwella cyflawniad, cyfleoedd a chyrhaeddiad academaidd a sicrhau cydraddoldeb o ran deilliannau.
 • Tynnu sylw at straeon llwyddiant a hyrwyddo modelau rôl da.
 • Ymweld â theuluoedd a’u cefnogi yn eu man preswylio yn Abertawe, gan gynnwys y teuluoedd hynny sydd wrth ochr y ffordd, ar safleoedd dynodedig neu mewn tai brics a morter. Cefnogi’r teuluoedd hynny sydd wedi hen sefydlu yn Abertawe a’r teuluoedd hynny sy’n byw bywyd mwy symudol.
 • Annog teuluoedd i gefnogi eu plant i gael mynediad i bob agweddau ar y cwricwlwm addysg e.e. i gyfranogi mewn ymweliadau ysgolion, rhaglenni addysgol yn ogystal ag unrhyw weithgareddau cymdeithasol a drefnir mewn ysgolion a thu allan iddynt.
 • Cefnogi rhieni er mwyn iddynt allu dod yn hyderus wrth ymgysylltu gyda’r system addysg yn ogystal ag asiantaethau partner eraill fel tai a gweithwyr iechyd proffesiynol er mwyn sicrhau bod holl anghenion eu plant yn cael eu diwallu.
 • Mae gan Gyngor Abertawe weithiwr arweiniol ar gyfer Teuluoedd a Llesiant Sipsiwn, Roma a Theithwyr sy’n gallu ymateb i unrhyw anghenion diwylliannol penodol neu faterion all fodoli i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn y gymuned. Y nod yw canolbwyntio ar gynyddu cyrhaeddiad academaidd a gwella canlyniadau a chyfleoedd bywyd i holl blant a phobl ifanc yn Abertawe.
 • Mae’r gwasanaeth Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn cefnogi ac yn annog pobl ifanc i gymryd rhan ym Mhrosiect Teithio Ymlaen yn ogystal â chyfranogi mewn unrhyw ymgynghoriadau eraill yn Abertawe a all gyfrannu at ddarparu gwasanaethau iddynt. Mae Gwasanaethau Pobl Ifanc yn chwarae rôl o ran eiriolaeth drwy’r Gweithiwr Cyswllt Arweiniol Llesiant Teuluoedd sy’n gallu helpu rhoi llais i’r gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr er mwyn sicrhau bod eu safbwyntiau yn cael gwrandawiad.
 • Mae’r gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn rhoi pwyslais mawr ar warchod eu plant gyda’r prif nod o sicrhau bod gan eu plant nifer o sgiliau, gan gynnwys addysg ffurfiol a chyfleoedd diwylliannol perthnasol e.e. “Yn draddodiadol, byddai bechgyn yn ymuno â’r dynion yn eu gwaith a byddai’r merched yn helpu’r gwragedd yn y cartref” yn fuan ar ôl gadael addysg Gynradd. Mae Cyngor Sir Abertawe’n gweithio’n agos gyda’r cymunedau er mwyn archwilio opsiynau ychwanegol i bobl ifanc trwy annog rhieni i edrych ar addysg mewn ffordd wahanol. Rydym wedi bod yn llwyddiannus wrth annog teuluoedd i ystyried manteisio ar addysg uwchradd a chyfleoedd coleg er mwyn sicrhau bod eu plant yn rhagori yn eu sgiliau ac yn cyflawni i’w llawn botensial. E.e. mae un person ifanc lleol yn ddiweddar wedi ennill Gwobr Cyflawniad High Five am oresgyn rhwystrau yn ymwneud â’i chefndir crwydrol drwy adeiladu pontydd gyda gwahanol ddiwylliannau a chymunedau yn Abertawe, a hynny wedi’i galluogi i ddathlu ei threftadaeth a sicrhau’r gorau iddi hi ei hun.
 • Mae cyswllt rheolaidd rhwng y gwasanaeth Sipsiwn, Roma a Theithwyr ac asiantaethau eraill ledled Cymru, y DU ac Ewrop, ac rydym yn ymfalchïo yn y gwaith a wnawn er mwyn sicrhau ac annog arfer da. Rydym yn ddiweddar wedi cyfrannu at ymweliad Dirprwyaeth Dinasoedd Rhyngddiwylliannol (ICC) i Abertawe (diwedd 2017) drwy:
 • Greu argraff arnynt yn rhai o’r meysydd datblygu. Gall hyn gyfrannu at gefnogi safle Abertawe yn y mynegai sgorio ar wefan yr ICC.
 • Sicrhau cyfleoedd yn y dyfodol i gyfnewid arfer da gydag aelodau eraill ledled y DU a Dinasoedd Ewropeaidd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sue Highfield (Gweithiwr Cyswllt Arweiniol Llesiant Teuluoedd Sipsiwn Roma Crwydrol)

E-bost: sue.highfield@swansea.gov.uk

Ffôn: 01792 775088