Datrys Pryderon

Yng Ngheredigion, mae gennym fwy nag un dewis ar gyfer darparu dull partneriaeth rhieni ar gyfer rhieni a gofalwyr disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA)/anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Fel cam cyntaf, rydym yn annog rhieni i gysylltu â’r Cydlynydd AAA yn ysgol eu plentyn er mwyn trafod unrhyw bryderon.

Os bydd pryderon a chwestiynau’n dal i fod gennych ar ôl siarad gyda Chydlynydd AAA yr ysgol, mae gan Wasanaethau Dysgu Ceredigion Gydlynydd ADY – Darpariaeth Disgyblion a Theuluoedd: Delor Harvey. Bydd Delor yn gallu ateb eich cwestiynau a rhoi gwybodaeth a chyngor dros y ffôn, ar e-bost neu wyneb yn wyneb.

Cysylltwch ar: 01545 570881 neu e-bost delor.harvey@ceredigion.gov.uk

Os ydych yn dal i fod yn bryderus wedi i chi ddilyn y camau uchod, mae Gwasanaethau Dysgu Ceredigion hefyd yn cynnig gwasanaeth partneriaeth rhieni.  Gall rhieni/gofalwyr wneud cais am gyfarfod gydag aelodau’r tîm AAA/ADY er mwyn trafod eu pryderon a derbyn cyngor a chymorth. Gellir trefnu cyfarfod partneriaeth rhieni drwy gysylltu â’r Tîm gweinyddol AAA neu Delor (Cydlynydd ADY –  Cymorth i Ddisgyblion a Theuluoedd) a fydd yn cysylltu â’r aelod tîm mwyaf priodol ac yn trefnu dyddiad, lleoliad ac amser addas.

Manylion cyswllt: ffôn 01970 633711 neu e-bost sen@ceredigion.gov.uk

Rydym hefyd wedi ymrwymo i gefnogi teuluoedd drwy SNAP Cymru – elusen blant Cymru gyfan sy’n gweithio gyda theuluoedd ar faterion yn ymwneud ag anghenion addysgol arbennig (AAA)/anghenion dysgu ychwanegol (ADY) ac anableddau. Mae SNAP yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ddiduedd a chywir.

Manylion cyswllt: ffôn 0845 120 3730 neu e-bost enquiries@snapcymru.org

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng

9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01545 570881