Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni

Mae Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn darparu cefnogaeth a chyngor i rieni plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Maent yn darparu gwasanaeth rhad ac am ddim, cywir, a chyfrinachol pan fo angen hynny, i holl rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac yn cynnig y cyngor, yr wybodaeth a’r arweiniad sydd eu hangen er mwyn i chi wneud y dewisiadau cywir ar gyfer eich plentyn.

Mae’n bosibl i deuluoedd gael gwybodaeth hefyd drwy linell gymorth a’r wefan hon, sy’n darparu gwybodaeth a chyngor i rieni. Cliciwch yma am ddolenni i wybodaeth eich Awdurdod Lleol.

Gall y gwasanaethau a gynigir gan y ‘Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni’ gynnwys:

  • Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gywir a chyfrinachol.
  • Clust i wrando ar deuluoedd er mwyn iddynt gael cyfle i drafod.
  • Cyfeirio rhieni at ystod o wasanaethau cefnogi.
  • Help ymarferol i ddelio gyda llythyrau, llenwi ffurflenni a deall adroddiadau proffesiynol.
  • Cefnogaeth i gynnal cydberthnasau gwaith gyda gweithwyr proffesiynol perthnasol.
  • Eich cefnogi er mwyn i chi allu chwarae rôl weithgar a phwysig yn addysg a datblygiad eich plentyn/person ifanc: rhoi llais i deuluoedd.

Mae’n bosibl y bydd y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni hefyd yn gallu eich cefnogi fel drwy:

  • Ffôn, neges neu e-bost;
  • Llythyr a gwybodaeth ysgrifenedig;
  • Wyneb-yn-wyneb lle bo hynny’n briodol.

Dewiswch un o’r adrannau isod er mwyn dysgu mwy...

Gwybodaeth i’ch helpu

Gwybodaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a chyngor ynglŷn ag adeiladu partneriaethau gyda gweithwyr proffesiynol a chael cefnogaeth.  

Amdanom Ni

Trosolwg o’r wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon a manylion am Wasanaethau Partneriaeth Rhieni lleol.   

Cefnogaeth Leol ar gyfer Teuluoedd

Mwy o wybodaeth am Wasanaethau Partneriaeth Rhieni yn eich ardal leol.