Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01639 763158

Gwasanaethau a gynigir gennym:

 • Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol a chywir.
 • Clust sy’n gwrando fel bod teuluoedd yn gallu trafod pethau.
 • Cymorth i gael mynediad at ystod o wasanaethau cefnogi.
 • Cymorth ymarferol i ddelio gyda llythyrau, llenwi ffurflenni a deall adroddiadau proffesiynol.
 • Cefnogaeth barhaus yn ystod adegau anodd.
 • Cymorth i wneud penderfyniadau doeth ynghylch ysgol a lleoliadau addysgol eraill, a darpariaeth gan iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau eraill.
 • Cymorth i gynnal cydberthnasau gweithio da gyda gweithwyr proffesiynol perthnasol.
 • Cymorth i ddatblygu arfer gweithio da gyda rhieni/gofalwyr.
 • I helpu teuluoedd chwarae rhan weithgar a phwysig yn addysg a datblygiad eu plant – rhoi llais i deuluoedd.

Gwasanaethau a Darpariaeth Arbennig

Mae sbectrwm eang o anghenion unigol, o ‘wasanaethau cyffredinol’ i gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion difrifol a chymhleth sydd angen ymateb integredig gan nifer o asiantaethau.

Bydd anghenion ychwanegol y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn cael eu diwallu drwy gymorth cyffredinol a chymorth a dargedir mewn ysgolion. Fodd bynnag, mae Castell-nedd Port Talbot hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau, ymyriadau a darpariaeth arbenigol os oes angen.

Tîm Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNST)

Mae’r Tîm Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNST) yn gyfrifol am weinyddu rhwymedigaethau statudol Castell-nedd Port Talbot fel y’u hamlinellir o fewn Cod Ymarfer  Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2002.  Maent hefyd yn cydweithio gyda rhieni ac yn cynnig cyngor a chefnogaeth drwy’r broses asesu statudol a phan fydd Datganiad wedi’i lunio. Mae’r tîm yn cynnwys gweithwyr achos, gweithwyr allweddol pontio a swyddogion cyswllt â rhieni, sydd i gyd ar gael i gefnogi Rhieni a Gofalwyr.

Mae’n bosibl i chi hefyd gysylltu â’r Tîm Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNST) ar 01639 763158 neu anfon e-bost i: ALNST@npt.gov.uk

Gwasanaeth Cymorth ar gyfer Dysgu

Mae’r gwasanaeth Cymorth ar gyfer Dysgu’n cynnwys y timau canlynol:

 • Anawsterau Dysgu (LD)
 • Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SpLCD)
 • Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD)
 • Synhwyraidd – Mae hwn yn cynnwys Nam ar y Clyw (HI), Nam ar y Golwg (VI) a Namau Amlsynhwyraidd (MSI)
 • Therapi Galwedigaethol (OT)

Ffocws y gwasanaeth yw sicrhau cynhwysiant a chyflawniad pobl ifanc sydd ag ADY yng Nghastell-nedd Port Talbot, drwy gefnogi ysgolion er mwyn dileu rhwystrau i ddysgu.

Mae’n bosibl i chi hefyd gysylltu â’r Tîm Gwasanaeth Cymorth ar gyfer Dysgu ar 01639 7631084 neu anfon e-bost i: learning.support@npt.gov.uk

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Mae Seicolegwyr Addysgol (EP) yn gweithio’n bennaf gyda staff dysgu a chefnogi ym mhob un o’r ysgolion uwchradd prif ffrwd, ysgolion cynradd prif ffrwd a darpariaethau arbenigol.

Mae Seicolegwyr Addysgol hefyd yn gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, Rhieni a Gofalwyr, staff eraill yr Awdurdod Lleol tu allan a thu mewn i’r Gwasanaeth Cynhwysiant ac asiantaethau eraill fel Gwasanaethau Cymdeithasol a phartneriaid Iechyd. Mae Seicolegwyr Addysgol yn cymhwyso gwybodaeth seicolegol o ddatblygiad, dysgu ac ymddygiad plant er mwyn hybu datblygiad cadarnhaol, a gwella deilliannau a llesiant i blant, pobl ifanc, teuluoedd a sefydliadau. Gellir gwneud hyn drwy waith ac ymyriadau uniongyrchol, a hefyd yn anuniongyrchol drwy waith a wneir gyda phobl arwyddocaol eraill fel staff dysgu a chefnogi, staff asiantaethau eraill a staff o’r trydydd sector, Rhieni, Gofalwyr a chyd-ddisgyblion.

Mae’n bosibl i chi hefyd gysylltu â’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol ar 01639 763718 neu anfon e-bost i: eps@npt.gov.uk

Gwasanaeth Cwnsela mewn Ysgolion (SBCS)

Mae’r SBCS yn darparu gwasanaeth cwnsela a galw heibio cyfrinachol i bob disgybl sydd ar gofrestr pob ysgol uwchradd yng Nghastell-nedd Port Talbot, os ydynt yn yr ysgol neu’n derbyn eu haddysg rywle arall. Yn ogystal â gwaith uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, mae’r SBCS hefyd yn cefnogi ysgolion gyda: pontio o’r ysgol gynradd i’r uwchradd; gwaith grŵp ar reoli tymer; gweithdai codi hunan-barch; gweithdai delio gyda straen arholiadau a gorbryder; arolygu Mentoriaid Cymheiriaid mewn ysgolion uwchradd; rhaglenni Cefnogi Cymheiriaid mewn ysgolion cynradd; a data lefel ysgol ynghylch iechyd a llesiant emosiynol disgyblion ac effaith gwaith Cwnsela mewn Ysgolion.

Mae’r Tîm Cwnsela mewn Ysgolion ar gael i’r holl ddisgyblion ar gofrestr ysgolion uwchradd a rhai sydd ym mlwyddyn 6 yr ysgol gynradd, os ydynt yn yr ysgol neu’n derbyn eu haddysg rywle arall.

Yn ogystal â gwaith uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, maent yn gweithio gyda staff yn holl ysgolion Castell-nedd Port Talbot: ysgolion uwchradd rif ffrwd, ysgolion cynradd prif ffrwd a mannau arbenigol. Maent hefyd yn cydweithio â rhieni a gofalwyr; staff eraill yr Awdurdod Lleol tu allan a thu mewn i’r Gwasanaeth Cynhwysiant ac asiantaethau eraill fel Gwasanaethau Cymdeithasol a phartneriaid Iechyd yn ogystal â staff y trydydd sector.

Mae’n bosibl i chi hefyd gysylltu â’r Gwasanaeth Cwnsela mewn Ysgolion ar 01639 763718 neu anfon e-bost i: sbcs@npt.gov.u

Tîm Cefnogi’r Ysgol a’r Teulu

Mae Tîm Cefnogi’r Ysgol a’r Teulu’n darparu ystod eang o wasanaethau i ysgolion, llywodraethwyr, swyddogion yr awdurdod, disgyblion, rhieni a’r gymuned ehangach.

Mae gan y gwasanaeth bump is-adran:

 • Derbyniadau a Gwobrau i Fyfyrwyr
 • Llywodraethiant Ysgolion
 • Llesiant Addysg
 • Diogelu
 • Addysg Ddewisol yn y Cartref

Mae’n bosibl i chi hefyd gysylltu â Thîm Cefnogi’r Ysgol a’r Teulu ar 01639 763764 neu anfon e-bost i: sfs@npt.gov.uk

Tîm Llesiant ac Ymddygiad

Nod continwwm Llesiant ac Ymddygiad Castell-nedd Port Talbot yw sicrhau bod disgyblion yn derbyn y gefnogaeth a’r ddarpariaeth briodol er mwyn diwallu eu hanghenion, y tro cyntaf bob tro, yn arwain at ddull mwy rhagweithiol o fynd i’r afael ag anghenion disgyblion, drwy ganolbwyntio ar adnabod anghenion a threfnu ymyriad yn gynnar.  Mae cydweithio â phartneriaid a gwasanaethau eraill yn allweddol i lwyddiant y Continwwm, er mwyn sicrhau bod anghenion cyfannol plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn cael eu cefnogi, a’u bod yn chwarae rhan weithredol o ran mynd i’r afael â’u hanghenion eu hunain.

Fel rhan o’r continwwm, mae’r Tîm Llesiant yn darparu cefnogaeth i ddisgyblion er mwyn gwella’u Llesiant, codi eu dyheadau a’u galluogi i oresgyn unrhyw rwystrau rhag ymgysylltu, yn ogystal â gweithio gydag ysgolion ar ddulliau ysgol gyfan a hyfforddi staff er mwyn cynyddu capasiti.

Darpariaethau Arbenigol

Lle bynnag y bo hynny’n bosibl, rydym yn ceisio sicrhau bod modd diwallu anghenion disgyblion sydd ag ADY o fewn eu hysgol brif ffrwd leol. Fodd bynnag, i rai disgyblion, mae’n bosibl bod eu hanghenion yn gofyn am ddarpariaeth y tu hwnt i’r hyn y gellid ei darparu o fewn ysgol brif ffrwd fel rheol. Yng Nghastell-nedd Port Talbot ceir Ysgolion Arbennig, Canolfannau Cefnogi Dysgu, Canolfannau Asesu a Chanolfannau Cynhwysiant Disgyblion sy’n darparu ar gyfer ystod o anghenion disgyblion, gan gynnwys Iaith a Lleferydd, Anhwylder Sbectrwm Awtistig, Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiad yn ogystal â Dysgu.