Corff Llywodraethu’r Ysgol

Mae gan gorff llywodraethu ysgol rôl hanfodol o ran:

  • Gwneud ei orau i sicrhau bod yr ysgol yn gwneud y ddarpariaeth angenrheidiol ar gyfer diwallu Anghenion Dysgu Ychwanegol y disgyblion.
  • Sicrhau, lle bo’r ‘person cyfrifol’ (y pennaeth neu’r llywodraethwr priodol) wedi cael gwybod gan yr Awdurdod Lleol fod gan ddisgybl Anghenion Dysgu Ychwanegol, bod yr anghenion hynny’n cael eu rhannu â phob aelod o’r staff sy’n debygol o addysgu’r disgybl hwnnw.
  • Sicrhau bod athrawon yr ysgol yn ymwybodol o bwysigrwydd adnabod a darparu ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol y disgyblion.
  • Ymgynghori gyda’r Awdurdod Lleol o ran y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Creu, ac yna adrodd yn flynyddol i’r rhieni, polisi’r ysgol ar gyfer diwallu Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Sicrhau bod disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ymuno yng ngweithgareddau’r ysgol gyda disgyblion nad oes ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol cyn belled ag y mae hynny’n ymarferol o fewn rheswm ac yn golygu bod y plentyn yn cael darpariaeth addysgol arbennig sy’n addas ar gyfer ei anghenion addysgol, bod y plant y caiff ei addysgu gyda nhw’n cael addysg effeithlon a bod adnoddau’n cael eu defnyddio mewn ffordd effeithlon.
  • Rhoi sylw i unrhyw God Ymarfer priodol wrth gyflawni eu dyletswyddau tuag at bob disgybl sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Dylai Corff Llywodraethu Ysgol, mewn cydweithrediad â’r pennaeth, hefyd:

  • Benderfynu ar bolisi cyffredinol a dull yr ysgol o ddarparu ar gyfer diwallu Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Sicrhau trefniadau cyllido a staffio priodol.
  • Cadw trosolwg cyffredinol o waith yr ysgol.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.