Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n poeni bod gan fy mhlentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol?

Os ydych chi’n credu y gallai eich plentyn fod ag Angen Dysgu Ychwanegol sydd heb gael ei adnabod gan yr ysgol neu’r lleoliad blynyddoedd cynnar, dylech siarad ag athro dosbarth eich plentyn, gyda’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) neu gyda’r Pennaeth. Byddant yn gallu dweud wrthych am bolisi’r ysgol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, y cymorth a’r adnoddau y gall yr ysgol ddarparu a’r help sydd ar gael o’r tu allan i’r ysgol.

Beth yw Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)?

Bydd gan blentyn sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol anhawster dysgu neu anabledd sy’n ei gwneud yn fwy anodd iddynt ddysgu na’r rhan fwyaf o blant o’r un oedran. Efallai y bydd plentyn sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol angen cymorth ychwanegol neu help sy’n wahanol i’r hyn a roddir i blant eraill. Efallai y bydd plentyn sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol angen help ychwanegol oherwydd gwahanol fathau o anghenion, megis meddwl a deall, anawsterau corfforol neu synhwyraidd gydag iaith a lleferydd neu sut y maent yn ymwneud ag ac yn ymddwyn gyda phobl eraill.

Beth yw Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni?

Mae dyletswydd statudol ar bob Awdurdod Lleol i ddarparu Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni. Mae’n wasanaeth rhad ac am ddim a chyfrinachol sy’n rhoi gwybodaeth ddiduedd, cyngor a chymorth i rieni a gofalwyr plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Beth yw Gweithredu Gan yr Ysgol?

Pan fydd athro dosbarth neu Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn adnabod bod gan blentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol, dylent ddarparu cymorth sy’n ychwanegol neu’n wahanol i’r cymorth a roddir fel rhan o gwricwlwm gwahaniaethol arferol yr ysgol. Mae’n rhaid i’r ysgol ddweud wrthych pan fydd yn dechrau rhoi help ychwanegol neu wahanol i’ch plentyn oherwydd ei ADY a rhaid hefyd iddi roi gwybodaeth i chi’n gyson am gynnydd eich plentyn.

Beth yw Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy?

Os nad yw eich plentyn yn gwneud digon o gynnydd yn yr ysgol, er gwaetha’r cymorth ychwanegol, dylai’r athro dosbarth neu’r CADY siarad â chi ynglŷn â gofyn am gyngor gan bobl eraill o’r tu allan i’r ysgol. Gall yr ysgol ofyn am gyngor a chefnogaeth gwasanaethau allanol a ddarperir gan y Cyngor a gan asiantaethau allanol (e.e. Athro Arbenigol, Seicolegydd Addysgol, Therapydd Iaith a Lleferydd neu Weithwyr Iechyd Proffesiynol).

Beth yw Adolygiad Blynyddol?

Bydd CD(A)U eich plentyn yn cael ei adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn a bydd cyfarfod yn cael ei drefnu i drafod cynnydd eich plentyn. Gelwir hwn yn adolygiad blynyddol. Diben yr adolygiad yw gwneud yn siŵr bod pob un o’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda’ch plentyn yn monitro a gwerthuso effeithiolrwydd parhaus a pherthnasedd y ddarpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol eich plentyn o leiaf unwaith y flwyddyn.

Beth yw Cynllun Datblygu (Addysg) Unigol - CD(A)U?

Mae’r athro dosbarth yn llunio Cynllun Datblygu (Addysg) Unigol CD(A)U er mwyn helpu’r rhiant a’r ysgol i adnabod anghenion y plentyn ac i dargedu’r meysydd lle mae anhawster arbennig. Fel arfer mae CD(A)Uau yn gysylltiedig â phrif feysydd iaith, llythrennedd, mathemateg ac ymddygiad a sgiliau cymdeithasol.

Beth yw Asesiad?

Efallai y bydd eich plentyn yn cael ei asesu er mwyn nodi ei gryfderau a’i anghenion. Gall gweithio fel hyn helpu ysgol i ddatblygu cynllun cymorth a sicrhau bod anghenion eich plentyn yn cael eu diwallu yn y ffordd fwyaf addas. Gall asesiadau gael eu cynnal gan staff yr ysgol neu gan staff addysg yr Awdurdod Lleol (e.e. seicolegwyr addysgol neu athrawon ymgynghorol).

Gall gwahanol fathau o asesiadau dargedu gwahanol feysydd (e.e. darllen, dealltwriaeth, sgiliau iaith, sgiliau rhif a hunan-barch). Defnyddir canlyniadau’r mathau yma o asesiadau i gynllunio’r ffordd ymlaen ar gyfer eich plentyn. Gall yr asesiadau gael eu hadolygu o bryd i’w gilydd er mwyn gwneud yn siŵr bod y cynllun cymorth yn parhau i fod yn addas ar gyfer eich plentyn.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.