Beth yw gwaith partneriaeth effeithiol?

Mae unrhyw bartneriaeth angen ymrwymiad, ymddiriedaeth a pharch o’r ddwy ochr er mwyn bod yn effeithiol.

Er mwyn i blant gael y budd mwyaf o’u haddysg, mae meithrin perthynas gadarnhaol rhwng eu rhieni a’u hysgol yn hanfodol.

Pum elfen partneriaeth yw:

 1. Hawliau
 2. Cyfrifoldebau
 3. Perthnasoedd
 4. Adnoddau
 5. Realiti

Mae’r canlynol yn hwyluso partneriaethau effeithiol:

 • Mae pob partner yn cydnabod amrywiol sgiliau, profiadau a gwybodaeth pob un o’r partneriaid eraill.
 • Mae pob partner yn gwerthfawrogi sgiliau, profiad a gwybodaeth y partneriaid eraill.
 • Mae pob partner yn cydnabod yr angen am fewnbwn gan bob un o’r partneriaid eraill.
 • Mae pob partner yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae’r pedwar ffactor allweddol hwn hefyd yn hanfodol er mwyn helpu partneriaethau i weithio. (Maent hefyd yn helpu i leihau gwrthdaro ac anghytundeb):

 1. Cyd-ddealltwriaeth
 2. Ymddiriedaeth
 3. Parch
 4. Empathi rhwng yr holl bartneriaid.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.