Diwygio Statudol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyflwyniad

Yn dilyn nifer o gyfarfodydd pwysig o’r pwyllgor plant a phobl ifanc, daeth Llywodraeth Cymru i’r casgliad nad oedd y ddeddfwriaeth Anghenion Addysg Ychwanegol gyfredol yn addas ar gyfer y diben y’i bwriadwyd, ac ymgymrwyd â chyfres o adolygiadau. O ganlyniad, penderfynwyd cyflwyno deddfwriaeth newydd er mwyn adolygu’r modd y mae plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Addysg Ychwanegol yn cael eu cefnogi.

Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’r newidiadau sy’n digwydd ar hyn o bryd. Fel rhan o’r newidiadau hyn, mae’r chwe awdurdod lleol ar draws De Orllewin Cymru wedi bod yn cydweithio er mwyn sicrhau dulliau mwy cyson o weithio.

Mae’n hollbwysig fod y partneriaid i gyd yn cydweithio er mwyn sicrhau’r deilliannau gorau ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc. Er mwyn gwneud hyn, mae’n hanfodol cael barn rhieni a gofalwyr plant sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig. Bydd sawl cyfle i chi gyfrannu at y broses. Ewch i adran eich ardal leol ar y wefan (gweler gwaelod y dudalen hon) er mwyn dysgu mwy am sut y gallwch gyfrannu a bod yn rhan o’r ymgynghoriadau sy’n digwydd yn eich rhanbarth chi.

Isod ceir dolenni i’r Diwygio Statudol Anghenion Dysgu Ychwanegol  (ADY) sy’ n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae modd dod o hyd i’r rhain ar wefan Llywodraeth Cymru.

Codi Ymwybyddiaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu cyfres o ddeunyddiau rhyngweithiol er mwyn cyflwyno’r rhaglen Trawsnewid Anghenion Addysg Ychwanegol (ALN) a sut y bydd yn gwella’r gwaith o gynllunio a chyflwyno cefnogaeth ar gyfer dysgwyr. Cliciwch ar y dolenni isod am wybodaeth bellach:

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

Rhaglen Trawsnewid system Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwefan Llywodraeth Cymru

Sut bydd y Ddeddf yn effeithio ar blant, pobl ifanc a rhieni/gofalwyr?

Esboniad Hawdd ei ddeall o’r Ddeddf ADY

Amserlen Trawsnewid AAA

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.