Mae’r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni yma i’ch helpu – boed hynny’n gyngor ar sut i feithrin partneriaeth gydag ysgol eich plentyn a gweithwyr proffesiynol, yn fwy o wybodaeth am ADY a sut i gael cymorth, yn gyngor pontio neu’n help i ddeall yr holl ‘jargon’.

Dewiswch un o'r adrannau isod am fwy o wybodaeth...

Meithrin Partneriaethau gyda Rhieni

Mae partneriaethau cryf rhwng rhieni a gweithwyr proffesiynol yn hanfodol er mwyn hybu dysgu a datblygiad plentyn. Dysgwch fwy am y partneriaethau hyn a’r gwahanol bartneriaid a allai fod yn ymwneud â’ch plentyn. 

Ynglŷn ag ADY a Sut i Gael Cymorth

Efallai y bydd plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) angen mwy o gymorth er mwyn cyflawni eu potensial yn yr ysgol. Dysgwch fwy am ADY a’r gwahanol fathau o gymorth sydd ar gael. 

Rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) a Gweithwyr Proffesiynol

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), efallai y bydd yn cael cymorth gan nifer o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Dysgwch fwy am y rolau arbenigol hyn. 

Mathau o Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae llawer iawn o fathau o Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), a gallant fod yn ymwneud ag un neu fwy o wahanol feysydd dysgu, fel cyfathrebu a gwybyddiaeth. Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o ADY. 

Asesiadau a’r Ymateb Graddoledig

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), mae’n bwysig bod y rhain yn cael eu hadolygu’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn cael y cymorth cywir. Darllenwch am sut y mae anghenion eich plentyn yn cael eu hasesu a beth all ddigwydd o ganlyniad i hynny. 

Cyfnodau Ysgol a Chynllunio ar gyfer Pontio

Mae symud o un cyfnod ysgol i’r nesaf yn amser o newid. Mae angen cynllunio’r cyfnodau pontio hyn yn ofalus ar gyfer plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Darllenwch fwy am gynllunio cyfnodau pontio a’r gwahanol gyfnodau addysgol. 

Dewis Ysgol ar gyfer Eich Plentyn

Gall fod yn hynod o anodd penderfynu pa ysgol fydd yr un iawn ar gyfer eich plentyn. Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), mae nifer o bethau i’w hystyried. Yma, cewch gyngor am ymweld â gwahanol leoliadau addysgol a sut i wneud cais am le ar gyfer eich plentyn. 

Sut i Ddatrys eich Pryderon

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a’ch bod yn anhapus gyda’r cymorth y mae’n ei dderbyn yn yr ysgol, mae sawl ffordd o leisio a datrys eich pryderon. Cewch wybodaeth am eich opsiynau yma. 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Yma cewch atebion i’r cwestiynau y mae rhieni a gofalwyr yn eu gofyn amlaf i ni a gwybodaeth ychwanegol am rai o’r termau, fel Asesu, Gweithredu Gan yr Ysgol ac Adolygiad Blynyddol yr ydym yn eu defnyddio ar y wefan hon. 

Canllaw i’r Termau

Gall fod yn rhwystredig iawn bod yn rhan o drafodaeth pan nad ydych yn deall yr iaith sy’n cael ei defnyddio. Yma cewch ddiffiniadau o’r geiriau a’r acronymau a ddefnyddir yn aml wrth sôn am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). 

Amdanom Ni

Yma cewch drosolwg o’r wybodaeth sydd i’w chael ar y wefan hon a manylion cyswllt y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni lleol.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.