Pennaeth yr Ysgol

Dylai Pennaeth yr ysgol, mewn cydweithrediad â’r corff llywodraethu:

  • Benderfynu ar bolisi cyffredinol a dull yr ysgol o ddarparu ar gyfer diwallu Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Sicrhau trefniadau cyllido a staffio priodol.
  • Cadw trosolwg cyffredinol o waith yr ysgol.

Mae pennaeth yr ysgol yn gyfrifol am reoli pob agwedd o waith yr ysgol o ddydd i ddydd, gan gynnwys y ddarpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd angen i’r pennaeth hysbysu’r corff llywodraethu yn llawn o unrhyw ddatblygiadau. Bydd hefyd angen i’r pennaeth weithio’n agos gyda Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) dynodedig yr ysgol i sicrhau bod darpariaeth effeithiol ac effeithlon yn cael ei gwneud er mwyn diwallu anghenion dysgu ychwanegol.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.