Rôl yr Awdurdod Lleol

Prif Gyfrifoldebau

Mae gan yr Awdurdod Lleol rôl a chyfrifoldeb hanfodol sy’n gysylltiedig â:

  • Adolygu’r trefniadau y mae’n eu gwneud ar gyfer diwallu Anghenion Dysgu Ychwanegol pob plentyn a pherson ifanc.
  • Sicrhau bod darpariaeth addas yn cael ei gwneud ar gyfer plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd angen addysg heblaw am mewn ystafell ddosbarth brif ffrwd.
  • Gweithio’n agos gyda’r gwasanaeth iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau statudol, gwirfoddol a phreifat addas eraill er mwyn gwneud darpariaeth addas ar gyfer plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Rhoi sylw i unrhyw reoliadau a chanllawiau a lunnir gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu canllawiau addas i ysgolion a rhieni ar sut y dylid gweithredu arferion a gweithdrefnau ar gyfer diwallu Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Partneriaeth Rhieni

Mae gan bob Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol i ddarparu Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni, ond nid oes rhaid iddynt ddarparu’r gwasanaeth eu hunain.  Dylai rhieni ac ysgolion dderbyn gwybodaeth glir am wasanaethau a darparwyr (gan gynnwys, lle bo’n berthnasol, rhan unrhyw grwpiau gwirfoddol).  Efallai y bydd Awdurdodau Lleol am ddatblygu trefniadau ymgynghori gyda mudiadau gwirfoddol a grwpiau cefnogi rhieni er mwyn sicrhau bod y mudiadau hynny’n ymwybodol o bolisïau a gweithdrefnau lleol ar gyfer plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Dylid sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r cyfraniad cadarnhaol y gall grwpiau gwirfoddol ei wneud i’r gwaith o ddatblygu ac adolygu polisïau ac arferion Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Mae gan Awdurdodau Lleol gyfrifoldeb i ddarparu ystod eang o ddeunyddiau gwybodaeth ar gyfer rhieni.  Dylai Awdurdodau Lleol hefyd hysbysu rhieni am unrhyw gyfrifoldebau sydd gan ysgolion o ran cyhoeddi polisïau sy’n ymwneud ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.