Awdurdod Lleol Sir Benfro

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer pobl sy’n byw yn Sir Benfro.

Ble i fynd er mwyn datrys eich pryderon

Os ydych yn poeni am y cynnydd mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, dylech siarad â’r athro dosbarth yn gyntaf. Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol, dylech hefyd siarad â’ch Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Gallwch hefyd siarad â’r Pennaeth.

Os yw’ch pryderon yn ymwneud â’r gefnogaeth  mae’ch plentyn yn ei derbyn, gallwch ofyn am weld polisi’r ysgol ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Fel arfer, dylid rhannu pryderon eraill gyda’r Pennaeth.

Mae’n bosibl i alwad ffôn dawelu eich meddwl yn achos mater sy’n ymwneud â’r Awdurdod Lleol. Os nad yw hynny’n digwydd, yna cyflwynwch eich pryderon yn ysgrifenedig.

Mae’n bosibl datrys nifer o broblemau yn anffurfiol drwy siarad gyda’r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhannu eich pryderon. Gweler y dolenni isod am ganllawiau i’r gwahanol fathau o bryderon.

Os ydych chi eisiau cyngor annibynnol, gallwch ffonio Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro (01437 776354).

Cliciwch ar y dolenni isod i’ch helpu i ddeall ble i fynd am gyngor a gwybodaeth ynghylch:

Y gefnogaeth a ddarperir gan yr ysgol

Y gefnogaeth arbenigol a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol  

Gwahaniaethu ar sail Anabledd

Dewis Ysgol

Gwneud Cwyn

Cyngor i Rieni

Os nad ydych wedi datrys eich anghytundeb trwy fynd drwy’r camau a amlinellir uchod, mae gwybodaeth bellach wedi’i chynnwys yng ngweithdrefnau cwyno’r Awdurdod Lleol, y Gwasanaeth Annibynnol Datrys Anghytundebau a Thribiwnlys AAA ac Anableddau Cymru (SENTW).

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng

9:00 yb a 5:00 yp.

01437 776354