Awdurdod Lleol Sir Benfro

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer pobl sy’n byw yn Sir Benfro.

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng

9:00 yb a 5:00 yp.

01437 776354

Bydd anghenion ychwanegol y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn cael eu diwallu trwy gymorth cyffredinol a chymorth wedi’i dargedu yn yr ysgol. Mae rhagor o wybodaeth am swyddogaethau a chyfrifoldebau’r ysgol, asiantaethau allanol a theuluoedd yng ngwahanol haenau’r ddarpariaeth i’w chael yn y ddogfen Swyddogaethau a Chyfrifoldebau ar Gyfer Darpariaeth (cliciwch yma).

Mae’r tudalennau hyn yn rhoi trosolwg i ysgolion a theuluoedd o’r gwasanaethau arbenigol yn ogystal â’r ddarpariaeth arbenigol sydd ar gael i blant a phobl ifanc sydd ag ADY a/neu anabledd.

Yn Sir Benfro, ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion mwy cymhleth, mae lleoliad arbenigol ar gael mewn naill ai ysgol arbennig, canolfan adnoddau dysgu neu yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro, sy’n darparu gofal cofleidiol a chymorth addysgol er mwyn sicrhau bod y plant yn cyflawni eu potensial llawn.

Canolfannau Adnoddau Dysgu (CADau)

Beth yw Canolfan Adnoddau Dysgu?

 • Mae Canolfan Adnoddau Dysgu (CAD) yn ystafell ddosbarth, wedi’i lleoli mewn ysgol brif ffrwd, sy’n darparu addysg ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion cymhleth.
 • Sefydlwyd y Canolfannau Adnoddau Dysgu er mwyn rhoi cwricwlwm eang a chytbwys, cwbl wahaniaethol i ddisgyblion, a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial.
 • Mae Canolfannau Adnoddau Dysgu yn rhan o ysgolion prif ffrwd, sydd felly’n rhoi cyfle i ddisgyblion fod yn rhan o weithgareddau a gwersi prif ffrwd ac i gymdeithasu â’u cyfoedion tra bod eu hanghenion unigol yn cael eu diwallu.

Ble mae’r Canolfannau Adnoddau Dysgu?

Mae nifer o Ganolfannau Adnoddau Dysgu ledled Sir Benfro.

 • Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, Ysgol Gynradd Gymunedol Doc Penfro
 • Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston
 • Anghenion Dysgu Cymhleth, Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton
 • Anghenion Dysgu Cymhleth, Ysgol Glannau Gwaun
 • Anghenion Dysgu Cymhleth, Ysgol Gymunedol Hakin
 • Anghenion Dysgu Cymhleth, Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Cil-maen
 • Anghenion Dysgu Cymhleth, Ysgol Gynradd Gymunedol Mount Airey
 • Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, Ysgol Penfro
 • Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, Ysgol Bro Gwaun
 • Mae CAD yn addas i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu cymhleth.

Pwy sy’n gallu mynychu Canolfan Adnoddau Dysgu?

Mae CAD yn addas ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu cymhleth.

Wrth ystyried a yw person ifanc yn addas ar gyfer lleoliad, bydd gweithwyr proffesiynol yn ystyried cyfres o feini prawf. Bydd y meini prawf yn cynnwys gallu gwybyddol y disgybl, ei sgoriau mewn profion safonedig, ynghyd â phroffiliau’r disgybl o’i anghenion unigol.

Sut mae cael mynediad at y gwasanaeth?

 • Y Cyngor Sir yw Awdurdod Derbyn pob Canolfan Adnoddau Dysgu mewn ysgol.
 • Mae meini prawf derbyn y Canolfannau Adnoddau Dysgu wedi’u nodi yn y llyfryn meini prawf derbyn.
 • Bydd panel o staff ysgol, y Gwasanaeth Cynhwysiant a’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol enwebedig (‘y Panel’) yn trafod pob disgybl sy’n cael ei ystyried ar gyfer ei dderbyn ac yn argymell priodoldeb y lleoliad.
 • Fel arfer bydd disgyblion yn cael eu derbyn ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, ond mewn amgylchiadau eithriadol, bydd panel derbyn arbennig yn cael ei gynnull er mwyn penderfynu priodoldeb y ddarpariaeth.
 • Mae’r broses gyfeirio yn dechrau yn ystod tymor yr Hydref ar gyfer derbyniadau’r mis Medi canlynol a’r lleoedd yn cael eu cadarnhau yn y mis Mawrth cyn mynediad.

Canolfan Ddysgu Sir Benfro

Mae Canolfan Ddysgu Sir Benfro (PLC) yn Uned Cyfeirio Disgyblion ac yn ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Pryderus a Ffobig sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Penfro, sy’n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys ymyriad cynnar a thymor byr ar gyfer disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2, 3 a 4. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 1 a 2 yng Nghanolfan Penalun ac mae disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro yn Neyland. Yno hefyd mae disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 sydd â phryderon dwys.

Mae Canolfan Ddysgu Sir Benfro’n darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n dilyn y cwricwlwm cenedlaethol ac sy’n cael ei addasu a’i wahaniaethu ar gyfer anghenion pob plentyn yn unigol.

Caiff y sbectrwm llawn o anghenion y plant ei gefnogi gan nifer o weithwyr proffesiynol. Mae therapyddion lleferydd, y Tîm Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion a’r nyrs ysgol yn ymweld â Chanolfan Ddysgu Sir Benfro’n rheolaidd. Caiff ymgynghorwyr arbenigol eraill, seicolegwyr addysgol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor i raglen yr ysgol.

Terina Thomas

Canolfan Ddysgu Sir Benfro

Neyland

Sir Benfro

SA73 1SH

E-bost: terina.l.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01646 602 473

Ysgol Portfield

Ysgol arbennig ddydd  yw Ysgol Portfield, sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Penfro ac sy’n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 3 – 19 oed sydd ag anawsterau dysgu difrifol, dwys a chymhleth.

Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n dilyn y cwricwlwm cenedlaethol ac sy’n cael ei addasu a’i wahaniaethu ar gyfer anghenion pob plentyn yn unigol.

Caiff y sbectrwm llawn o anghenion y plant ei gefnogi gan nifer o weithwyr proffesiynol. Mae therapyddion lleferydd, y Tîm Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion a’r Nyrs a’r Meddyg Ysgol yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd. Caiff Ymgynghorwyr Arbenigol eraill, Seicolegwyr Addysgol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor i raglen yr ysgol.