Awdurdod Lleol Sir Benfro

Mae gan y dudalen hon wybodaeth sydd wedi’i theilwra’n arbennig ar gyfer pobl sy’n byw yn Sir Benfro.

Mae sbectrwm eang o anghenion unigol, yn amrywio o ‘wasanaethau cyffredinol’ a ddarperir gan ysgolion, i wasanaethau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion difrifol, cymhleth a dwys ac sydd angen ymateb amlasiantaethol integredig.

Sut i gael mynediad at Wasanaethau Arbenigol

Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg i ysgolion o’r gwasanaethau cefnogi a ddarperir ar eu cyfer.

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng

9:00 yb a 5:00 yp.

01437 776354

Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad yn rhoi cyngor i ysgolion cynradd ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda disgyblion sydd ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys Athrawon Cymorth Ymddygiad Arbenigol, sy’n gweithio o fewn clwstwr o ysgolion, gan roi cefnogaeth ymarferol gydag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol plentyn neu berson ifanc.

Mae’r Athrawon Cymorth Ymddygiad yn darparu hyfforddiant mewn ysgolion a, lle bo angen hynny, yn gweithio’n uniongyrchol gyda grwpiau neu blant unigol. Er enghraifft gall athro neu athrawes dosbarth fod eisiau cyngor ynglŷn â disgybl arbennig, neu am well ffordd o reoli dosbarth o ddisgyblion.

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) yn rhoi cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob tymor. Mae’r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy’n seiliedig ar ddarparu atebion, lle gall ysgolion ofyn am gyngor ar unrhyw faterion penodol, er mwyn cefnogi disgyblion sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Mae sesiynau galw heibio yn cael eu datblygu ar gyfer rhieni hefyd, sy’n rhoi cyfle iddynt gael cyngor penodol ar ddulliau o gefnogi eu plant neu i drafod unrhyw bryderon ynglŷn â’u haddysg.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu?

Caiff plant eu cyfeirio drwy eu hysgol, drwy drafodaeth gyda’r Pennaeth, y Pennaeth Blwyddyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Gellir trafod pryderon pellach â:

Terina Thomas – Pennaeth yr Uned Cyfeirio Disgyblion ac Allgymorth Ymddygiad

E-bost: Terina.l.Thomas@pembrokeshire.gov.uk

Plant gydag Anableddau

Mae’r Tîm Plant gydag Anableddau’n darparu gwasanaeth i blant 0-18 oed a’u teuluoedd, sy’n byw yn Sir Benfro.

Mae’r Tîm Plant gydag Anableddau’n cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol sy’n paratoi asesiad gofal cymdeithasol a gwasanaeth rheoli gofal ar gyfer teuluoedd sydd â phlant sydd ag anableddau sylweddol ac mai anabledd y plentyn yw’r prif reswm dros eu cyfeirio.

Mae gan blant sy’n derbyn gwasanaethau’r Tîm Plant gydag Anableddau anableddau parhaol a sylweddol, megis nam sylweddol ar y golwg, nam sylweddol ar y clyw, nam cyfathrebu dwys, anabledd dysgu difrifol a/neu anabledd corfforol sylweddol.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu?

Mae mynediad at y Tîm Plant gydag Anableddau drwy gyfeiriad at y Tîm Asesu Gofal Plant.

Enw: Martin Reynolds

Ffôn: 01437 776322/776325/764551

Anawsterau Cyfathrebu

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Tîm Cyfathrebu’n rhoi cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Sir Benfro ynglŷn â phlant ac oedolion ifanc 3-19 oed sydd ag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu gan gynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA).

Mae’r Tîm Cyfathrebu’n cynnwys athrawon ymgynghorol, therapyddion iaith a lleferydd, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr cymorth sy’n arbenigo naill ai mewn anawsterau iaith a lleferydd neu ymddygiadau ASA.

Mae gan bob ysgol prif ffrwd therapydd iaith a lleferydd dynodedig a gallant dderbyn cymorth ychwanegol gan athrawon ymgynghorol, cynorthwywyr therapi iaith a lleferydd (SALTA), gweithwyr cymorth ASA a therapyddion galwedigaethol. Mae Therapydd Iaith a Lleferydd penodol sy’n darparu hyfforddiant, asesiadau a chyngor ar gyfer ysgolion uwchradd ac athrawon ymgynghorol sy’n rhoi cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar ddeunyddiau a ffyrdd o gynorthwyo disgyblion sydd ag anawsterau iaith, lleferydd  a chyfathrebu, gan gynnwys ASA, o fewn y cwricwlwm prif ffrwd.

Bydd cyflwyno’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) yn rhoi cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob tymor. Mae’r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy’n seiliedig ar ddarparu atebion, lle gall ysgolion ofyn am gyngor ar unrhyw faterion penodol, er mwyn cefnogi disgyblion sydd ag anawsterau cyfathrebu. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni hefyd, sy’n rhoi cyfle i rieni gael cyngor penodol ar ddulliau o gefnogi eu plant neu i drafod unrhyw bryderon ynglŷn â’u haddysg.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu?

Caiff plant eu cyfeirio drwy eu hysgol, drwy drafodaeth gyda’r Pennaeth, y Pennaeth Blwyddyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Philippa Large, Therapydd Iaith a Lleferydd

E-bost: Philippa.large@wales.nhs.uk

Claire Bullock, Athrawes Ymgynghorol-Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth (ASC)

E-bost: claire.bullock@pembrokeshire.gov.uk

Anghenion Dysgu Cymhleth

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae Tîm Anghenion Dysgu Cymhleth Portfield yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Sir Benfro ar gyfer plant ac oedolion ifanc 3-19 oed sydd ag anghenion dysgu cymhleth.

Mae’r Tîm Anghenion Dysgu Cymhleth yn cynnwys athro/athrawes arbenigol a chynorthwyydd allgymorth.

Wedi i ddisgybl gael ei gyfeirio at y gwasanaeth, caiff ei anghenion eu hasesu a gwneir argymhellion addas. Os bydd angen, bydd rhaglen o gymorth yn cael ei llunio ar gyfer y staff a’r disgybl a bydd cynorthwyydd allgymorth yn cynorthwyo i weithredu’r rhaglen. Caiff rhaglenni cymorth eu hailasesu bob pump neu chwe wythnos er mwyn sicrhau bod disgyblion yn gwneud cynnydd da. Bydd faint o amser mae disgybl yn ymwneud â’r gwasanaeth yn amrywio yn ôl eu hanghenion.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu?

Caiff plant eu cyfeirio drwy eu hysgol, drwy drafodaeth gyda’r Pennaeth, y Pennaeth Blwyddyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Gellir trafod pryderon pellach â:

Alexis George – Athrawes Allgymorth Arbenigol

E-bost: assheadportfield@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 762701

Cwnsela Mewn Ysgolion

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth yn cynnwys grŵp o gwnselwyr cymwysedig a phrofiadol sy’n gweithio gyda phobl ifanc, ledled Sir Benfro, er mwyn cefnogi eu llesiant emosiynol drwy gwnsela. Mae cwnsela’n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc siarad am faterion sy’n eu pryderu ac mae themâu cyffredin yn cynnwys perthnasoedd, straen neu brofedigaeth.

Caiff y gwasanaeth ei anelu at blant a phobl ifanc fydd yn elwa o gyfnod byr o gwnsela ac at yr anghenion emosiynol hynny nad ydynt yn cael eu hystyried yn ddigon sylweddol i ddefnyddio gwasanaethau eraill sydd ar gael, fel y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol neu’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc.

Mae’r gwasanaeth yn dilyn canllawiau moesegol proffesiynol ynghyd â pholisïau ac arferion diogelu fel bod trafodaethau gyda phobl ifanc yn aros yn gyfrinachol oni bai bod y materion a drafodir yn ymwneud â niwed i’w hunain neu i eraill.

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu?

Gall pobl ifanc sy’n mynychu unrhyw ysgol uwchradd yn Sir Benfro gael mynediad uniongyrchol i’w cwnselydd ysgol drwy ymweld â’r cwnselydd dynodedig yn eu hysgol. Hefyd gall oedolion sy’n adnabod y person ifanc, fel athro neu athrawes, awgrymu bod person ifanc yn derbyn cwnsela yn yr ysgol, ond gofynnir i’r person ifanc am eu caniatâd bob tro cyn unrhyw ymwneud â chwnselydd. Ni fydd cwnsela’n digwydd heb i’r person ifanc gytuno i hynny. Dylai pob ysgol uwchradd fod â thaflenni a byrddau hysbysebu yn hysbysebu’r gwasanaeth a sut mae gwneud defnydd o’r gwasanaeth.

Os y credir y byddai plentyn sydd yn yr ysgol gynradd yn elwa o gymorth cwnselydd ysgol, yna bydd hynny’n cael ei ystyried, yn dilyn trafodaeth gyda Seicolegydd Addysgol a Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol gynradd.

Mae gan bob un o ysgolion uwchradd Sir Benfro, gan gynnwys Ysgol Arbennig Portfield, eu cwnselydd penodedig ei hunan ac mae modd cysylltu’n uniongyrchol â nhw yn yr ysgol.

Dylid cysylltu gyda’r Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn ysgolion cynradd.

Cydlynydd cyfeirio’r gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion yw:

Lyn Herde, Swyddog Datblygu Cefnogaeth Bersonol

E-bost: Lyn.Herde@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776473

Anghenion Synhwyraidd

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth Anghenion Synhwyraidd wedi’i rannu’n dri rhan: Nam ar y Clyw/Byddar, Anghenion Corfforol a Meddygol, a Nam ar y Golwg/Dall.

Mae’r maes Nam ar y Clyw/Byddar a’r maes Nam ar y Golwg/Dall yn darparu cymorth addysgol teithiol, hyfforddiant a chyngor drwy Athrawon ymgynghorol sy’n gweithio gyda phlant a’u teuluoedd. Mae’r Athrawon ymgynghorol ar gyfer Nam ar y Clyw/Byddar a Nam ar y Golwg/Dall yn paratoi darpariaeth addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw gyda byddardod cymedrol i ddifrifol neu nam ar eu golwg. Maent hefyd yn rhoi cefnogaeth a chyngor i rieni, ysgolion a sefydliadau addysgol eraill ar gyfer plant 0 – 19 oed.

Mae adran Anghenion Corfforol a Meddygol y gwasanaeth yn darparu Athro Arbenigol sy’n gweithio gyda phlant a’u teuluoedd, ysgolion a gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd er mwyn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn lleoliad yr ysgol. Mae’r Athro Arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol a Meddygol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â chyflyrau corfforol a meddygol cymhleth, e.e. parlys yr ymennydd, syndrom Down, cyflyrau genetig.

Mae’r cyswllt rhwng ysgolion ac amrywiol Weithwyr Iechyd Proffesiynol yn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn amgylchedd yr ysgol. Mae’r Athrawon Ymgynghorol a’r Athrawon Arbenigol yn cefnogi plant a theuluoedd wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol a hefyd wrth bontio rhwng gwahanol gyfnodau yn eu bywyd ysgol.

Sut mae cael mynediad i’r Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu?

Fel arfer caiff plant eu cyfeirio gan Weithwyr Iechyd Proffesiynol, er enghraifft, Paediatryddion, Awdioleg neu Offthalmoleg. Gall rhieni, lleoliadau cyn-ysgol ac ysgolion  gyfeirio at Iechyd, ar gyfer asesiad, trwy Feddygon Teulu, Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Ysgol. Gall Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) ac ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar hefyd gyfeirio plant a phobl ifanc. Gall ysgolion gysylltu â phob rhan o’r Gwasanaeth am gymorth, cyngor a hyfforddiant ar faterion synhwyraidd cyffredinol.

Gellir trafod pryderon pellach â:

Catherine Scott – Athrawes Ymgynghorol ar gyfer Nam ar y Clyw/Byddardod.

E-bost: Catherine.Scott@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770174

Carolyn Waters – Athrawes Arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol a Meddygol.

E-bost: Carolyn.Waters@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775176

Gill Jones – Athrawes Ymgynghorol ar gyfer Nam ar y Golwg/ Dall.

E-bost: Gill.Jones@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770174

Anghenion Dysgu Penodol

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth Anawsterau Dysgu Penodol yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd, dysgwyr a’u teuluoedd ledled Sir Benfro ar gyfer disgyblion sy’n cael anawsterau penodol ym maes darllen, ysgrifennu, sillafu, cydsymudedd a rhifau.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys cydlynydd, athro arbenigol a therapydd galwedigaethol. Darperir cefnogaeth drwy raglen o hyfforddiant a datblygiad bob tymor er mwyn cynorthwyo ysgolion a rhieni i gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol.

Bydd y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) yn rhoi cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob tymor. Mae’r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy’n seiliedig ar ddarparu atebion, lle gall ysgolion ofyn am gyngor ar unrhyw faterion penodol, er mwyn cefnogi disgyblion sydd ag anghenion dysgu penodol. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni hefyd, sy’n rhoi cyfle i rieni gael cyngor penodol ar ddulliau o gefnogi eu plant neu i drafod unrhyw bryderon ynglŷn â’u haddysg.

Sut mae cael mynediad i’r Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu?

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol yw’r cyswllt cyntaf ar gyfer cymorth a chyfarwyddyd. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y CADY yn gallu trefnu’r cymorth priodol.

Er mwyn cyfeirio plant at y gwasanaeth Anghenion Dysgu Penodol, gall y CADY, mewn partneriaeth â’r rhieni gysylltu â:

Emma Wilson – Athrawes Arbenigol ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol
E-bostEmma.Wilson2@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 775288

Melanie Ferrier – Athrawes Arbenigol
E-bostmelanie.ferrier@wales.nhs.uk
Ffôn: 01437 764551

Asesiadau Statudol a Datganiadau AAA

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

 

Y gwasanaeth Asesiadau Statudol a Datganiadau AAA sy’n gyfrifol am brosesu ceisiadau am asesiadau ffurfiol a chynnal Datganiadau AAA.

Ble bynnag y bo’n ymarferol, gwneir pob ymdrech i sicrhau’r ddarpariaeth addysgol angenrheidiol ar gyfer plentyn neu berson ifanc heb fod angen Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig.

Sut mae cael mynediad i’r Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu?

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol yw’r cyswllt cyntaf ar gyfer cymorth a chyfarwyddyd. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y CADY yn gallu trefnu’r cymorth priodol mewn partneriaeth â rhieni a gweithwyr proffesiynol allanol. Os mai’r cyngor gan y Seicolegydd Addysgol cyswllt ac Athro neu Athrawes Ymgynghorol yr ysgol yw y dylid gofyn am asesiad statudol yna gall ysgol neu rieni gysylltu â:

Donna Davies – Swyddog (Datganiadau) ADY

E-bost: Donna.Davies@pembrokeshire.gov.uk

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Beth ydym ni’n ei wneud?

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysgol Sir Benfro’n ymwneud â datblygiad, dysgu, cyflawniad a llesiant plant a phobl ifanc. Trwy ymgynghori a darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol, mae aelodau’r tîm yn gweithio gyda staff sefydliadau cyn-ysgol, ysgolion a rhieni/gofalwyr i ddefnyddio seicoleg er mwyn cyflawni gwell canlyniadau i holl blant Sir Benfro.

Defnyddir ymgynghori, arsylwi ac amrywiaeth o dechnegau asesu i gasglu gwybodaeth er mwyn helpu eraill, fel athrawon a rhieni, i ddatrys problemau. Mae’r Gwasanaeth yn:

 • rhoi cyngor ar anghenion dysgu, cymdeithasol, emosiynol, ymddygiadol a datblygiadol plant i staff ysgolion, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill
 • darparu hyfforddiant ar bob agwedd ar ddatblygiad, dysgu ac ymddygiad plant
 • cyfrannu at amrywiaeth o weithgareddau sy’n rhoi cefnogaeth uniongyrchol i blant, athrawon a theuluoedd
 • cefnogi ysgolion yn dilyn ‘digwyddiadau difrifol’ fel profedigaeth ddirybudd
 • cyfrannu cyngor seicolegol at asesiad statudol plant dan Ddeddf Addysg 1996 a monitro cynnydd plant sydd ag anghenion addysgol arbennig
 • cyfrannu at bolisïau a gweithdrefnau’r Awdurdod Lleol sy’n ymwneud â phob agwedd ar addysg a lles plant.

Sut fyddwn ni’n darparu’r gwasanaethau hyn?

Caiff amser Seicoleg Addysgol ei rannu rhwng teuluoedd o ysgolion. Mae gan bob ysgol seicolegydd addysgol penodol sy’n ymweld â nhw’n rheolaidd.

Caiff cyfarfodydd Ymgynghori, Cynllunio ac Adolygu a gynhelir mewn ysgolion eu defnyddio i bennu blaenoriaethau cyfranogiad Seicolegydd Addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc oed ysgol.
Caiff plant dan oed ysgol eu cyfeirio drwy’r Athro Ymgynghorol Cyn-ysgol Cyswllt neu’r Panel Blynyddoedd Cynnar. Caiff plant dan oed ysgol eu gweld gartref a/neu mewn lleoliadau cyn-ysgol.

Bydd y tîm bob amser yn ceisio bod mor ymatebol â phosibl i bryderon rhieni. Os bydd rhieni’n cysylltu â seicolegydd addysgol, bydd y seicolegydd addysgol yn awgrymu eu bod yn trafod y materion gyda’r staff priodol yn yr ysgol. Fel arfer bydd y Seicolegydd Addysgol yn trafod hyn gyda’r ysgol yn ystod yr ymweliad dilynol.

Cysylltu â Ni:

Gwasanaeth Seicoleg Addysg, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

Heidi Evans – Seicolegydd Addysg Arweiniol Dros Dro
E-bost: heidi.evans@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776042

Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal

Oherwydd anawsterau yn eu bywydau teuluol mae’r hyn sy’n digwydd i blant yn aml y tu hwnt i’w rheolaeth a gall hyn effeithio ar eu haddysg. Weithiau maent angen cymorth a chefnogaeth er mwyn sicrhau nad yw hyn yn tarfu ar eu haddysg a’u bod yn gweithio hyd eithaf eu gallu.

Yn Sir Benfro mae gan bob ysgol athro dynodedig ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae’r athrawon hyn yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng yr ysgol a’r plant, y gofalwr maeth, y gweithiwr cymdeithasol a’r teuluoedd genedigol.

Pan fydd plentyn yn Derbyn Gofal caiff Cynllun Addysg Personol ei lunio sy’n egluro’r hyn sydd ei angen er mwyn gwneud bywyd yn yr ysgol mor rhwydd â phosibl i’r plentyn a sicrhau gymaint o gefnogaeth ag y bo modd er mwyn i’r plentyn gyrraedd ei botensial addysgol llawn.

Mae Sir Benfro hefyd yn tracio cynnydd pob plentyn sy’n Derbyn Gofal ym mhob ysgol. Mae dau fentor cymorth addysgol yn gweithio gyda’r bobl ifanc, eu teuluoedd, eu gofalwyr a’u gweithwyr cymdeithasol er mwyn sicrhau bod eu haddysg yn cwrdd â’u hanghenion a’u bod yn gwneud gystal ag y bo modd drwy ysgol rithwir Plant sy’n Derbyn Gofal.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Wyn Harries – Athro Ymgynghorol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal

E-bost: Wyn.Harries@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770169

Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Ein gwaith mewn ysgolion

Mae Gwasanaeth Cyflawniad Ethnig Lleiafrifol (MEAS) Sir Benfro’n cefnogi ysgolion gyda phob agwedd o Gymraeg fel Iaith Ychwanegol (WAL) neu Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL). Mae’n darparu hyfforddiant, cymorth ac gwasanaeth ymgynghol er mwyn sicrhau bod ysgolion yn cynyddu cyflawniad disgyblion ethnig lleiafrifol sydd â WAL/EAL.

Nod y gwasanaeth yw datblygu hyder a medrusrwydd athrawon a staff cymorth mewn WAL/EAL er mwyn sicrhau bod disgyblion WAL/EAL yn cyflawni eu targedau yn yr ysgol.

Yn Sir Benfro mae un cydlynydd a thîm o ddeg o gynorthwywyr yn gweithio gyda disgyblion, eu teuluoedd a staff yr ysgolion, yn ogystal ag asiantaethau allanol, i fonitro llesiant disgyblion, gan sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd sy’n unol â’u gallu.

Un o’r prif gryfderau yw gallu gweithio mewn teuluoedd o ysgolion yn ôl eu hanghenion. Mae’r gwasanaeth yn ymateb yn gyflym i geisiadau am asesu a chefnogi disgyblion gyda WAL/EAL sydd newydd gyrraedd. Mae llesiant disgyblion hefyd yn rhan o’r gwaith cymorth yn yr ysgolion.

Mae cynorthwywyr y gwasanaeth MEAS yn siarad nifer mawr o ieithoedd fel Arabeg, Serbeg, Pwyleg, Rwseg, Ffrangeg, Eidaleg, Swedeg, Almaeneg, Ffinneg ac Estoneg. Mae dau gynorthwyydd sy’n siarad Cymraeg yn y gwasanaeth sy’n gallu cynorthwyo’r disgyblion Cymraeg fel Iaith Ychwanegol. Mae’r cynorthwywyr cymorth hyn yn cefnogi disgyblion WAL yn ddwyieithog lle bo modd neu pan fo angen.

Mae’r tîm yn gosod targedau ieithyddol ac academaidd ar y cyd â staff yr ysgolion, ac yn cyd-weithio’n agos gyda’r ysgolion i dracio cynnydd disgyblion a sicrhau bod disgyblion ethnig lleiafrifol sydd wedi cael eu hadnabod fel rhai sy’n tangyflawni yn cael gymaint o gymorth ag y bo modd. Gall staff MEAS hefyd weithio i gefnogi disgyblion yn ystod cyfnodau pontio i’r ysgol uwchradd neu wrth ddynesu at asesiadau diwedd cyfnod allweddol neu arholiadau.

Bydd staff MEAS hefyd yn darparu clybiau y tu allan i oriau ysgol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n paratoi tuag at arholiadau iaith y cartref, rhoi help iddynt gyda defnydd cymdeithasol o iaith, a’u mentora a rhoi cymorth ieithyddol neu academaidd iddynt, yn enwedig cyn arholiadau.

Hefyd, mae’r gwasanaeth yn helpu disgyblion sy’n sefyll arholiadau iaith y cartref ac yn darparu cyfieithiadau o lythyrau neu wybodaeth gan yr ysgol ar gyfer disgyblion a rhieni. Trwy weithio gyda WITS, Gwasanaeth Cyfieithu Cymru, mae’r gwasanaeth yn gallu cynorthwyo teuluoedd ac ysgolion gyda’u hanghenion dehongli a chyfieithu.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Annette Thomas: Arweinydd Tîm, Saesneg fel Iaith Ychwanegol

E-bost: Annette.Thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770158

Addysg Sipsiwn-Teithwyr

Mae’r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr yn ymgysylltu â’r gymuned trwy:

 • gefnogi teuluoedd i sicrhau presenoldeb rheolaidd ymhob math o leoliad ysgol, h.y. Dechrau’n Deg, meithrinfa, blynyddoedd cynnar, cyfnod sylfaen, ysgolion cynradd ac uwchradd, dysgu teuluol ac addysg bellach
 • cynyddu capasiti ysgolion i ddiwallu anghenion Sipsiwn-Teithwyr yn well, cau bylchau cyrhaeddiad a chyfle, gwella cyrhaeddiad academaidd a sicrhau cydraddoldeb o ran deilliannau
 • tynnu sylw at straeon llwyddiant a hyrwyddo modelau rôl da
 • hyrwyddo gwerth presenoldeb rheolaidd gyda theuluoedd Teithwyr
 • ymweld â a chefnogi theuluoedd ar y pum safle preswyl ac yn y tai brics a morter ble mae dros 200 o ddisgyblion Sipsiwn-Teithwyr a’u teuluoedd yn byw
 • annog teuluoedd i adael i’w plant gyfranogi mewn ymweliadau ysgolion
 • datblygu a chyflwyno hyfforddiant i staff ysgolion, llywodraethwyr ac asiantaethau allanol er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth ac yntegreiddio
 • cefnogi rhieni er mwyn iddynt allu dod yn hyderus wrth ymgysylltu gyda’r system addysg, ysgolion a staff ysgolion.

Mae’r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithiol yn ymateb i unrhyw anghenion diwylliannol penodol neu faterion all fodoli i blant, pobl ifanc a theuluoedd, er mwyn gwella cyrhaeddiad academaidd, a gwella canlyniadau a chyfleoedd bywyd.

Mae Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithiol Sir Benfro’n fawr ei barch ymhlith Sipsiwn, Teithwyr, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y gymuned sefydlog, yr heddlu ac aelodau’r gymuned leol. Mae wedi’i leoli yn Ysgol Gymunedol Priordy Cil-maen.

“Mae Ysgol Priordy Cil-maen yn enghraifft ragorol o sut mae darparu addysg o safon uchel yn annog plant Sipsiwn-Teithioli i gyrraedd eu llawn botensial. Mae’n esiampl ddisglair y byddai’n dda i Gymru gyfan ei dilyn.” Dr Brian Gibbons, y Cyn weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Mae dinasyddiaeth yn rhan bwysig o’r cwricwlwm. Mae Sipsiwn-Teithiol ifanc wedi ymweld â Neuadd y Dref, Neuadd y Sir, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Senedd a Senedd Ewrop ym Mrwsel.  Mae disgyblion ar bwyllgor gwaith prosiect Teithio Ymlaen Achub y Plant ac yn cynrychioli eu cymuned ar fforwm ieuenctid Achub y Plant. Mae disgyblion hefyd wedi rhoi cyflwyniadau i’r Farwnes Whitaker, is-gadeirydd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar gyfer Teithwyr, Sipsiwn a Roma yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Mae’n hysbys bod y gymuned Sipsiwn-Teithwyr yn rhoi pwyslais mawr ar warchod eu plant a bod y dymuniad hwnnw i warchod weithiau’n golygu bod llawer o blant ddim yn parhau gyda’u haddysg ar ôl ysgol gynradd. 

“Yn hytrach, byddai bechgyn yn ymuno â’r dynion yn eu gwaith a byddai’r merched yn helpu’r gwragedd yn y cartref.

“Ond yma yng Nghil-maen, mae’r duedd honno wedi’i gwirdroi ac, fel y byddwn yn darganfod, mae’r gymuned Sipsiwn-Teithwyr nid yn unig yn ymddiried yng ngwaith yr ysgol, ond mae wedi dod i ddibynnu ar yr hyn y gall yr ysgol gyfan ei gynnig.”  Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru.

Bydd asiantaethau ar hyd a lled Cymru a’r DU yn cysylltu’n rheolaidd â’r gwasanaeth a chaiff y gwasanaeth ei ystyried fel esiampl o arfer da. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, comisiynwyd ymchwilwyr gan y canlynol:-

 • Ymchwil Llywodraeth Cymru ar Addysg Sipsiwn-Teithwyr
 • Julie Morgan AC, Cadeirydd y Grŵp Rhyngbleidiol ar Sipsiwn-Teithwyr
 • Romani Arts, prosiect cymunedol Sipsiwn-Teithwyr.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Shelly Morris

Pennaeth, Ysgol Gymunedol Priordy Cil-maen

E-bost: Head.priory@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01646 685685

Addysg Ddewisol Gartref

Addysgu eich plentyn gartref

Mae rhai rhieni’n dewis addysgu eu plant gartref, am nifer o resymau. Mae’r Awdurdod Lleol (ALl) yn cefnogi hawl rhieni i addysgu eu plant gartref. Dylai rhieni sy’n dymuno addysgu eu plentyn gartref hysbysu pennaeth yr ysgol yn gyntaf a dylai’r pennaeth hysbysu’r ALl.

Beth yw cyfrifoldebau rhieni?

Mae gan rieni hawl i addysgu eu plant gartref cyn belled â’u bod yn bodloni gofynion Adran 7 o Ddeddf Addysg 1996 sy’n gosod dyletswydd ar rieni i sicrhau bod pob plentyn o oed ysgol gorfodol yn derbyn addysg lawn-amser effeithlon sy’n addas ar gyfer eu hoed, eu gallu a’u dawn, ac ar gyfer unrhyw anghenion addysgol arbennig y gall fod ganddynt, naill ai trwy fynychu’r ysgol yn rheolaidd neu fel arall.

Gellir dehongli’r ymadrodd “llawn-amser” yn wahanol, gan fod addysg plentyn gartref yn aml yn cael ei ffurfio ar sail unigol. Dylech ystyried yr angen i unrhyw berson ifanc gael cymwysterau ffurfiol ar gyfer unrhyw rôl mewn bywyd yn y dyfodol.

A fydd yr Awdurdod Lleol yn rhoi unrhyw gefnogaeth i mi?

Mae gan yr Awdurdod Lleol Ymgynghorydd Addysg Ddewisol Gartref a fydd yn cynnig ymweld er mwyn trafod y ddarpariaeth a chynnig cyngor neu wybodaeth os y bydd angen. Mae’r Awdurdod Lleol yn ymdrechu i weithio’n gydweithredol gyda rhieni er mwyn datblygu cyd-ddealltwriaeth ac ymddiriedaeth a fydd yn diogelu canlyniadau addysgol plant.

Os hoffech chi drafod mwy ar unrhyw agweddau ar Addysg Ddewisol yn y Cartref (EHE), cysylltwch â

Cheryl Loughlin – Rheolwr Diogelu ym Maes Addysg

E-bost: cheryl.loughlin@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776549