Ble i fynd er mwyn datrys eich pryderon

Os ydych yn pryderu am y cynnydd mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, dylech siarad â’r athro dosbarth yn gyntaf. Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol, dylech hefyd siarad â’ch Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Gallwch hefyd siarad â’r Pennaeth.

Os yw eich pryderon yn ymwneud â’r gefnogaeth y mae eich plentyn yn ei dderbyn, gallwch ofyn am weld polisi’r ysgol ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Dylid rhannu pryderon eraill gyda’r Pennaeth fel arfer.

Mae’n bosibl y gall galwad ffôn dawelu eich meddwl yn achos mater sy’n ymwneud â’r Awdurdod Lleol. Os na fydd hynny’n digwydd, yna dylech gyflwyno’ch pryderon yn ysgrifenedig.

Gellir datrys llawer o broblemau yn anffurfiol trwy siarad â’r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhannu eich pryderon.

Os ydych am gael cyngor annibynnol, efallai yr hoffech ffonio Swyddogion Cyswllt Teulu ADY Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Gaerfyrddin (01267 246466), neu SNAP Cymru 01554 777566/0845 120 37 30.

Os nad ydych wedi gallu datrys eich anghytundeb trwy fynd drwy’r camau a amlinellir, mae rhagor owybodaeth bellach i’w chael yng ngweithdrefnau cwyno’r Awdurdod Lleol, y Gwasanaeth Annibynnol Datrys Anghydfodau a Thribiwnlys AAA ac Anableddau Cymru (TAAAC)

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i

ddydd Gwener rhwng 9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01267 246466