Mae’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig yn cynnwys

  • Rhoi cyngor ac arweiniad o fewn y systemau statudol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).
  • Gellir gofyn am gefnogaeth ar unrhyw adeg a gall barhau am gyfnod amhenodol yn ôl yr angen
  • Ymweliadau â’r cartref a/neu’r ysgol i gwrdd â theuluoedd er mwyn trafod y broses statudol a/neu unrhyw bryderon.
  • Gweithio gyda theuluoedd ac ysgolion a’u cefnogi i ddatrys gwahaniaethau/anawsterau’n gynnar yn y broses a lleihau nifer yr achosion sy’n mynd i’r Tribiwnlys.
  • Trafod penderfyniadau gyda’r teulu yn dilyn y Panel Cynhwysiant a threfnu cyfarfod Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn gyda’r ysgol, lle bo’n briodol, er mwyn trafod sut y gellir diwallu anghenion y plentyn ar lefel ysgol

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i

ddydd Gwener rhwng 9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01267 246466