Y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)

Gan gydweithio’n agos â staff yr ysgol, mae gan Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol dynodedig yr ysgol ran bwysig i’w chwarae yn y gwaith o weithredu polisi’r ysgol ar ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol o ddydd i ddydd ac o oruchwylio’r ddarpariaeth er mwyn diwallu anghenion dysgu ychwanegol.

Dylai ‘Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol’ ysgol fod yn gyfrifol am:

  • Oruchwylio polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol o ddydd i ddydd a chydgysylltu gydag a chynghori staff yr ysgol.
  • Cydlynu’r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Cynnal cofrestr Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol a goruchwylio cofnodion disgyblion sy’n derbyn darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Goruchwylio’r cyswllt â rhieni disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol cyd-aelodau o staff yr ysgol ar feysydd priodol o ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol.
  • Cysylltu â gwasanaethau cymorth allanol priodol.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.