Mae pob rhiant am i’w plant wneud yn dda yn yr ysgol. Efallai y bydd angen mwy o gymorth ar rai plant er mwyn iddynt gyflawni eu potensial. Gall hyn fod oherwydd bod ganddynt Angen Dysgu Ychwanegol, sy’n gallu golygu eu bod yn cael anawsterau i ddysgu neu ddefnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael yn yr ysgol. Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y gwahanol fathau o gymorth sydd ar gael i blant a phobl ifanc.

Dewiswch adran er mwyn cael mwy o wybodaeth...

Beth yw ystyr ‘Anghenion Dysgu Ychwanegol’?

Os oes gan blentyn neu berson ifanc Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), efallai y bydd arnynt angen mwy o gymorth i ddysgu na’r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc o’r un oedran. Darllenwch fwy am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yma. 

Cymorth gydag Anghenion Penodol

Mae darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gael mewn llawer o leoliadau addysgol ac mae’n helpu i gefnogi plant neu bobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Darllenwch fwy am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yma. 

Beth yw fy Hawliau a’m Cyfrifoldebau?

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol, efallai y byddwch yn derbyn mathau penodol o gymorth a gwybodaeth gan ysgol eich plentyn. Darllenwch yma am y gwahanol fathau o wybodaeth y gallwch ddisgwyl eu derbyn. 

Staff Arbenigol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol

Efallai y bydd plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn cael cymorth gan weithwyr proffesiynol arbenigol yn eu Hawdurdod Lleol. Darllenwch yma am yr arbenigwyr a allai fod yn gysylltiedig ag addysg eich plentyn. 

Cod Ymarfer AAA Cymru

Mae Cod Ymarfer AAA Cymru yn hysbysu ysgolion a lleoliadau addysgol eraill o’u dyletswydd statudol i ddarparu ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol plant. Mae prif bwyntiau’r Cod Ymarfer i’w gweld yma. 

Sut i gael Cymorth a Chefnogaeth

Os ydych yn pryderu am y cynnydd y mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, dylech siarad ag athro/athrawes eich plentyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Darllenwch yma am beth all ddigwydd pan fyddwch yn gwneud hyn. 

Beth yw ystyr ‘Cymorth ADY’?

Mae llawer o wahanol fathau o gymorth neu ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gael, yn dibynnu ar anghenion unigol eich plentyn. Darllenwch yma am bwrpas cymorth ADY a gweld enghreifftiau o’r hyn y gallai ei gynnwys. 

Pwy sy’n Penderfynu pa Gymorth ADY mae fy Mhlentyn yn ei Dderbyn?

Efallai mai chi yw’r person cyntaf i fod yn ymwybodol y gallai eich plentyn fod ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), neu gall athro/athrawes neu ysgol eich plentyn sylwi ar hyn. Darllenwch fwy am sut y caiff anghenion plant eu hadnabod a’u hasesu. 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml gan Rieni

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.