Beth yw Fy Hawliau a’m Cyfrifoldebau?

Fel Rhieni/Gofalwyr:

 • dylech allu siarad â staff y feithrinfa/ysgol/coleg am unrhyw bryderon;
 • dylid ymgynghori â chi am benderfyniadau sy’n effeithio ar eich plentyn;
 • rydych yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi addysg eich plentyn neu berson ifanc;
 • dylai eich barn gael ei hystyried;
 • dylech gael gwybod pan fydd yr ysgol yn dechrau rhoi cymorth ychwanegol neu wahanol i’ch plentyn;
 • dylech wybod y dylid gwrando ar ddymuniadau eich plentyn;
 • dylech gael copi o Gynllun Datblygu (Addysg) Unigol (CD(A)U) eich plentyn.

Cofiwch fod gan y wefan hon lawer o dudalennau o wybodaeth ddefnyddiol a dolenni perthnasol i’ch helpu i fod yn ymwybodol o’r hyn sydd ar gael a’r prosesau sydd i’w dilyn; os ydych am siarad â rhywun sy’n gwybod am Anghenion Dysgu Ychwanegol, gallwch gael help a chyngor gan wasanaeth Partneriaeth Rhieni’r Awdurdod Lleol.

Pa Wybodaeth ddylai fod ar gael i Rieni gan Ysgol eu Plentyn?

Dylai eich ysgol roi’r canlynol i chi:

Prosbectws

Fel arfer, mae’r prosbectws yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am yr ysgol (e.e. pa bynciau sy’n cael eu hastudio, hyd y diwrnod ysgol, manylion am y wisg ysgol, gweithgareddau y tu allan i’r ysgol, materion iechyd, ayb).

Polisïau

Rhaid i ysgolion gael datganiadau polisi ysgrifenedig ar faterion sy’n ymwneud â rhedeg yr ysgol yn effeithiol, gan gynnwys cymorth i ddysgwyr sydd ag Anghenion Ychwanegol

Cylchlythyrau

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn anfon cylchlythyrau rheolaidd i rieni yn rhoi gwybodaeth am fywyd yr ysgol (e.e. digwyddiadau a gweithgareddau, dyddiau cau ar gyfer hyfforddiant mewn swydd (HMS), newidiadau staff, ayb).

Adroddiadau disgyblion

Rhaid i ysgolion anfon adroddiad ysgrifenedig at rieni plant o oedran ysgol gorfodol o leiaf unwaith y flwyddyn. Dylai’r adroddiad esbonio cynnydd, cryfderau a gwendidau’r disgybl. Ni ddylid defnyddio’r adroddiad ysgol i godi materion difrifol am gynnydd eu plentyn gyda rhieni am y tro cyntaf.

Cofnodion ysgol eich plentyn

Fel rhiant, mae gennych hawl i weld cofnod addysgol eich plentyn. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth fel cofnodion am gyrhaeddiad academaidd y disgybl yn ogystal â gohebiaeth gan athrawon, gweithwyr yr Awdurdod Lleol a seicolegwyr addysgol sy’n cael eu cyflogi gan gorff llywodraethu’r ysgol. Gall hefyd gynnwys gwybodaeth gan y plentyn a gennych chi, fel rhiant. (Os oes arnoch angen gwybodaeth o’r fath am eich plentyn, dylech wneud cais ysgrifenedig amdano i’r pennaeth).

Cofnodion eraill y gellir eu cynnwys:

Dylai disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac sydd angen cymorth ychwanegol gan yr ysgol gael Cynllun Datblygu (Addysg) Unigol – CD(A)U.

Dylai hwn ddisgrifio:

 • beth yw anghenion ychwanegol y plentyn;
 • sut mae’r ysgol yn bwriadu diwallu’r anghenion hynny a’r math o gymorth fydd yn cael ei ddarparu;
 • targedau i’r plentyn weithio tuag atynt;
 • sut y bydd yr ysgol yn mesur llwyddiant a pha mor aml y bydd y cynllun yn cael ei adolygu.

Ystyrir ei bod yn arfer da ymgynghori â chi a’ch plentyn ynglŷn â’r CD(A)U a bod y cynllun yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn y gall rhieni ei wneud gartref i atgyfnerthu’r hyn sy’n digwydd yn yr ysgol. Dylai ysgolion wahodd rhieni i fynychu neu gyfrannu at adolygiad y cynllun.

Mae nosweithiau/ymgynghoriadau rhieni yn gyfle i chi edrych ar waith eich plentyn ac i drafod cynnydd gyda’r athro/athrawon. Fodd bynnag, efallai y cewch eich cyfyngu i sesiwn o 5 neu 10 munud gyda’r athro ac os oes gennych lawer i’w drafod gall fod yn syniad da i chi ysgrifennu at yr athro cyn y cyfarfod yn nodi pa faterion yr hoffech chi eu trafod, neu ofyn am apwyntiad arall a fydd yn rhoi mwy o amser i chi drafod.

Am wybodaeth fanylach, defnyddiwch y ddolen isod i ddarllen y llyfryn: ‘Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr Plant a Phobl Ifanc y gall fod ganddynt Anghenion Addysgol Arbennig’ a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr Plant a Phobl Ifanc y gall fod ganddynt Anghenion Addysgol Arbennig

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.