Beth yw ystyr ‘Cymorth ADY’?

Dylai pob plentyn sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol gael cymorth ADY. Gelwir hyn hefyd yn Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol. Mae hyn yn golygu cymorth sy’n ychwanegol  neu’n wahanol i’r cymorth a roddir yn gyffredinol i blant eraill o’r un oedran.

Diben cymorth ADY neu Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol yw helpu plant i gyflawni’r canlyniadau neu’r amcanion dysgu sy’n cael eu gosod ar eu cyfer gan yr ysgol. Dylai ysgolion gynnwys rhieni yn y broses hon.

Mae llawer o wahanol fathau o gymorth ADY, gan gynnwys:

 • gwneud neu newid deunyddiau a chyfarpar;
 • gweithio gyda’ch plentyn mewn grŵp bach;
 • arsylwi eich plentyn yn y dosbarth neu yn ystod amser egwyl a chadw cofnodion;
 • helpu eich plentyn i gymryd rhan yng ngweithgareddau’r dosbarth;
 • gwneud yn siŵr bod eich plentyn wedi deall pethau drwy eu hannog i ofyn cwestiynau ac i roi cynnig ar rywbeth y mae’n ei weld yn anodd;
 • helpu plant eraill i weithio gyda’ch plentyn, neu chwarae gyda nhw yn ystod amser egwyl;
 • rhoi cymorth eich plentyn gyda gofal corfforol neu bersonol, fel bwyta, symud o gwmpas yr ysgol yn ddiogel, mynd i’r tŷ bach neu wisgo’u dillad;
 • rhaglen ddysgu arbennig ar gyfer eich plentyn;
 • help ychwanegol gan athro neu gynorthwyydd cymorth dysgu.

“Sut ddylai’r ysgol helpu fy mhlentyn?”

Mae’n rhaid i bob ysgol wneud ‘addasiadau rhesymol’ er mwyn helpu eich plentyn. Yn dibynnu ar anghenion eich plentyn, gall hyn gynnwys;

 • gwahaniaethu tasgau (h.y. gwneud tasgau’n symlach neu eu haddasu ar gyfer gallu eich plentyn);
 • Cynnig ffyrdd gwahanol o gofnodi gwybodaeth (e.e. labelu lluniau, diagramau neu siartiau llif);
 • Defnyddio gweithgareddau amlsynhwyraidd;
 • Rhannu’r dysgu yn gamau bach, hawdd eu trin;
 • Helpu plant i drefnu eu gwaith ysgrifenedig drwy ddefnyddio fframiau ysgrifennu;
 • Caniatáu amser ychwanegol ar gyfer cwblhau tasgau;
 • Cadw’r cyfarwyddiadau’n fyr ac yn eglur;
 • Canmol ac annog y plentyn yn gyson am yr hyn y maent wedi’i gyflawni.

Efallai y bydd rhai plant yn gweithio gyda chynorthwyydd addysgu cyn, yn ystod neu ar ddiwedd gwers. Fodd bynnag, dylid annog plant i weithio’n annibynnol pan fo hynny’n bosibl.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.