Cod Ymarfer AAA Cymru

Mae Cod Ymarfer AAA, a gyhoeddwyd yn 1994 (ac a ddiweddarwyd yn 2000) yn rhoi canllawiau a chyngor ymarferol i awdurdodau lleol, ysgolion, lleoliadau addysg gynnar ac eraill ar sut i gyflawni eu dyletswyddau o dan Ddeddf Addysg 1996. (AAA = Anghenion Addysgol Arbennig; mae’n ffordd arall o ddweud Anghenion Dysgu Ychwanegol)

Nid yw pob plentyn sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yr un fath, felly mae’r Cod Ymarfer yn dweud bod Ymateb Graddoledig er mwyn diwallu eu hanghenion.

Mae’n ddyletswydd ar bob Awdurdod Lleol, ysgol, sefydliad addysg gynnar a’r rhai sy’n eu helpu (sy’n cynnwys iechyd a gwasanaethau cymdeithasol) i “roi sylw iddo”. Mae hyn yn golygu na allant anwybyddu’r Cod Ymarfer. Hynny yw, er nad oes yn rhaid i ysgolion, Awdurdodau Lleol ac eraill wneud popeth yn union fel yr awgrymir yn y Cod, mae’n rhaid iddynt allu cyfiawnhau pam eu bod yn teimlo ei bod yn well gwneud pethau’n wahanol.

Mae’r egwyddorion sylfaenol canlynol yn sail i’r canllawiau a roddir yn y Cod:

  • Dylai anghenion plentyn sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) gael eu diwallu;
  • Fel rheol caiff Anghenion Dysgu Ychwanegol plant eu diwallu mewn ysgolion neu sefydliadau addysg gynnar prif ffrwd;
  • Dylid gofyn barn y plentyn a’i chymryd i ystyriaeth;
  • Mae gan rieni rôl holl bwysig i’w chwarae i gefnogi addysg eu plentyn;
  • Dylai plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol gael cynnig mynediad llawn i addysg eang, gytbwys a pherthnasol, gan gynnwys cwricwlwm priodol ar gyfer y cyfnod sylfaen a’r cwricwlwm cenedlaethol.

Mae’r Cod yn disgrifio sut y dylai cymorth i blant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar gael ei ddarparu fesul cam neu fel ymateb graddoledig.

Bydd gwahanol ysgolion yn ystyried y Cod Ymarfer mewn gwahanol ffyrdd. Fodd bynnag, os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol, dylid ymgynghori â chi yn ystod pob cam.

Gellir gweld y Cod Ymarfer AAA ar wefan Llywodraeth Cymru:

https://beta.llyw.cymru/anghenion-addysgol-arbennig

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.