Pwy sy’n penderfynu pa gymorth ADY mae fy mhlentyn yn ei dderbyn?

Dylai athrawon dosbarth, gyda chymorth yr uwch dîm arwain a’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) asesu cynnydd pob disgybl yn rheolaidd. Dylai’r rhain adnabod disgyblion sy’n gwneud llai o gynnydd na’r disgwyl o ystyried eu hoedran a’u hamgylchiadau unigol.

Yna, dylai’r ysgol benderfynu a oes angen cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar eich plentyn. Dylai’r ysgol siarad â chi a’ch plentyn am hyn. Os yw’r person ifanc yn 16 oed neu’n hŷn, dylai’r ysgol eu cynnwys yn uniongyrchol.

Weithiau, efallai mai chi fydd y cyntaf i sylweddoli bod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol. Os ydych yn credu y gall eich plentyn fod angen cymorth ADY, dylech siarad ag athro eich plentyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Os nad ydych yn hapus ynglŷn â’r cymorth y mae eich plentyn yn ei dderbyn, gallwch ofyn am gael siarad â’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol neu’r pennaeth.

Sut mae anghenion plant yn cael eu hadnabod a’u hasesu a pha gamau fydd yr ysgol yn eu cymryd?

Mae’r Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig cyfredol ar gyfer Cymru yn rhoi canllawiau i’r camau ychwanegol neu wahanol y dylid eu cymryd er mwyn diwallu anghenion disgyblion. Mae’n dweud y bydd cymorth ychwanegol ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion yn cael ei ddarparu yn yr ystafell ddosbarth sy’n cael ei rheoli gan athro dosbarth neu bwnc.

Gellid gwneud hyn drwy weithio gyda gweddill y dosbarth mewn grwpiau bach neu mewn sefyllfa un-i-un gydag athro neu gynorthwyydd addysgu am gyfnodau byr.

Efallai y bydd angen cymryd camau gwahanol ar gyfer disgyblion ar gamau Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu Gan yr Ysgol, Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.