Sut i gael Cymorth a Chefnogaeth

Yn gyffredinol, mae cymorth ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn dilyn trefn o ‘ymateb graddoledig‘. Mae hynny’n golygu bod yr ysgol yn darparu cymorth mwy dwys os nad yw’r disgybl yn ymateb fel y gobeithiwyd i’r gwaith sy’n cael ei wneud i wella’u cynnydd.

Ar hyn o bryd mae tri cham graddoledig o ymyriad:

  • Yn gyntaf, cymorth ychwanegol sy’n cael ei ddarparu gan yr ysgolion eu hunain (Gweithredu gan yr Ysgol);
  • Yn ail, cymorth ychwanegol gan ysgolion ynghyd ag asiantaethau allanol er mwyn darparu pecyn cymorth (Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy); ac
  • Yn drydydd, datganiad o AAA sy’n darparu asesiad statudol gan amrywiaeth o asiantaethau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth.

Os oes gennych bryderon am y cynnydd y mae eich plentyn yn ei wneud, dylech siarad yn gyntaf â’r athro dosbarth neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Neu efallai y bydd yr ysgol neu’r lleoliad cyn-ysgol yn cysylltu â chi i ddweud wrthych am eu pryderon.

Os cytunir bod gan y disgybl Anghenion Dysgu Ychwanegol, bydd yr ysgol yn asesu a ellir darparu’r cymorth sydd ei angen ar gam Gweithredu gan yr ysgol/Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar neu oes angen gwneud cais am gymorth gan Wasanaethau Cymorth yr Awdurdod Lleol gan felly ystyried y plentyn ar gam Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynar/Gan yr Ysgol a Mwy.

“Rwy’n meddwl bod gan fy mhlentyn anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Beth allaf i ei wneud?”

Os oes gennych bryderon am gynnydd eich plentyn:

  • Ydych chi wedi siarad ag ysgol eich plentyn am eich pryderon?
  • Oes gan eich plentyn Gynllun Datblygu (Addysg) Unigol –CD(A)U?

Gyda phwy ddylech chi siarad yn yr ysgol?

Y person cyntaf y dylech siarad â hi/ef bob amser yw athro dosbarth neu diwtor blwyddyn eich plentyn. Efallai y byddwch am wneud hyn yn ystod sesiwn ymgynghori â rhieni neu y byddwch am wneud apwyntiad i’w gweld ryw adeg arall.

Os y dymunwch hynny, gallwch anfon llythyr neu e-bost yn gofyn am gyfarfod ac yn nodi’r hyn yr ydych am ei drafod. Dyma enghraifft o lythyr/e-bost:

Annwyl Mrs Jones,

Hoffwn drefnu i’ch gweld yn yr ysgol yr wythnos nesaf i drafod cynnydd James. Nid wyf yn teimlo bod James yn darllen cystal ag yr oedd ei chwaer pan oedd yr un oedran a byddwn yn falch o gael cyfle i drafod hyn gyda chi.

Gallaf fod ar gael yn ystod y bore/ar ôl ysgol/yn ystod amser cinio ayb. a gallwch gysylltu â mi ar …

Cofion gorau

Wedi i chi siarad â’r athro dosbarth efallai y byddant yn penderfynu cynnwys un o athrawon eraill yr ysgol, sef y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Mae’r CADY yn gyfrifol am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol o ddydd i ddydd ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Mae’r CADY hefyd yn rhoi cyngor proffesiynol i athrawon eraill yn yr ysgol er mwyn helpu pob disgybl i wneud cynnydd. Mae gan y pennaeth a llywodraethwyr yr ysgol hefyd gyfrifoldebau o ran plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, yn ôl y gyfraith.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.